Общинският съвет даде зелена светлина на проекти на Община Казанлък

Общинският съвет даде зелена светлина на проекти на Община Казанлък

На своето заседание на 30 юли 2013 г. общинските съветници подкрепиха няколко проекта на Община Казанлък. Във връзка с изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие Казанлък 2020“, финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013“, Общинският съвет одобри Подробните устройствени планове на трите зони на въздействие и допусна предварително изпълнение на настоящото решение. Трите зони на въздействие са: Зона със социален характер, Зона с потенциал за икономическо развитие и Зона за публични функции. Обхватът на тези зони е определен с Решение № 400/29.11.2012 г. на ОбС-Казанлък. Бяха проведени и публични обсъждания с гражданите. Обхватът на зоните за въздействие е: Зона със социален характер – жилищната зона в източния край на града, включваща кварталите „Капитан Петко войвода”, „Зорница” , „Павльов мост” и ромската махала. Зона с потенциал за икономическо развитие – зоната южно от ж.п. линията София Бургас, източно от кв.”Христо Ботев” и „М+С Хидравлик”, северно от околовръстния път София – Бургас и западно от ул.”Никола Петков”, както и частта между ж.п.линията и ул.“Козлодуй“, зоната южно от ж.п.линията София – Бургас и участъка от бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ до изхода за София, северно от околовръстен път София – Бургас, западно от бул. „Розова долина“, заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина“. Зона на публични функции с висока обществена значимост – старата част на кв.”Кулата” (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк ”Тюлбето”, зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк” и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част. Това е подготовка за проектиране на всички мероприятия със спечелен вече проект за техническа помощ на стойност 500 000 лв., които проекти ще се финансират през 2014-2020 г. ОбС-Казанлък взе решение за подписване на Запис на Заповед по проект „Подобряване на физическата и жизнената среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие“.Общата стойност на проекта е 1 118 080 лв., от които безвъзмездната помощ е 95%. Записът на Заповед касае получаването на авансовото плащане в размер на 1 619 288 лв. По този проект ще бъде извършена реконструкция и обновяване на двата големи парка в Казанлък – „Тюлбето“ и „Розариум“, както и свързващата ги инфраструктура. Общинският съвет даде съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за финансиране по схема „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент „Разкриване на социални услуги в общността“ – за създаване на социални услуги в трита центъра за настаняване от семеен тип и в защитеното жилище, които предстои да се изградят в Казанлък. Община Казанлък кандидатства пред Националния доверителен екофонд в рамките на Националната схема за зелени инвестиции за финансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска млечна кухня-Казанлък“. Проектът е одобрен за финансиране. Той включва топлоизолация на покрив и стени, подмяна на дограма, подмяна на източник на топлина и вътрешна отоплителна инсталация. Налице е обследване за енергийна ефективност и одобрен инвестиционен проект. Общата стойност на проекта за Детска млечна кухня е 262 849 лв. На своето заседание от 30 юли 2013 г. ОбС одобри съфинансиране на проекта в размер на 15% от стойността му, което да бъде от общинския бюджет за 2014 г.

   

0 коментарa

Виж още