Общинският съвет прие антикризисен Бюджет-2012

Общинският съвет прие антикризисен Бюджет-2012

Общо 13 точки бяха разгледани на шестото редовно заседание на Общински съвет – Стара Загора. С 45 гласа „За”, 1 „Против” и 1 „Въздържал се” бе приета на първо четене Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Мотивите за актуализация на цените на таксите и услугите са свързани с по-големите разходи и липсата на актуализация през миналите години, при положение, че разходите за гориво, ток и др. са увеличавани многократно, каза по време на редовната общинска сесия кметът Живко Тодоров. Поскъпването е поносимо и се налага, за да не бъде висок дефицитът в общината. С тази наредба на територията на общината се събират местните такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, площади, улични платна и терени с друго предназначение; за ползване на детски ясли и градини, детски кухни, специализирани институции за социални услуги, лагери, за притежаване на куче и др. По време на сесията бе гласуван и отчетът за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора за 2011 година и приет бюджета за 2012 година. Бюджетът за тази година е антикризисен, посочи Живко Тодоров. Предприемаме някои непопулярни мерки, но те ще дадат резултат в по-дългосрочен план. Представеният за обсъждане бюджет е в размер на 79 495 776 лв. Най-голям дял са разходите за образование, завишени са сумите за уличното осветление и др. Около 3 млн. лв. са средствата предвидени в бюджета за селата. Те са предимно за асфалтиране на улици и благоустрояване, подчерта Живко Тодоров. По отношение на ремонтите се въздържаме да работим на парче. В зависимост от необходимостта и при една бъдеща среща с кметовете на кметства ще се уточнят нуждите и графиците за работа. Най-голямото предимство и достойнство на този бюджет е, че са заложени пари за съфинансиране на европейските програми. Това е единственият начин в период на криза да разчитаме на свежи средства и инвестиции, категоричен бе кметът. Свиваме някои разходи и запазваме социалната функция на общината. Общинските съветници приеха с мнозинство предложението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 000 лв. на пострадалите от наводнението в община Харманли, за сметка на представителните разходи на кмета на Община Стара Загора. Приети бяха предложенията за поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” към МОСВ; за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Дадено бе съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа”, финансиран по Проект за социално включване към МТСП. Предвижда се бившата ЦДГ № 5, в която сега е I-во кметство, да бъде изцяло ремонтирана и обновена. В двора на детското заведение ще бъде изградена нова сграда, изпълняваща функциите на Общностен център за ранно детско развитие, с цел превенция. По време на сесията бе гласувана и приета оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора. Кметът Живко Тодоров оттегли от разглеждане на сесията предложението за преобразуване на X ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и IX ОУ “Веселин Ханчев”. Предстоят разговори с представители на училищата, след което предложението ще бъде внесено за разглеждане в ОбС. През последните 10 г. учениците в задължителна училищна възраст в Стара Загора значително са намалели, намалява и броят на паралелките: от 867 паралелки с 19 169 ученици през учебната 2001/2002 година на 620 паралелки с 13 950 ученици през учебната 2011/2012 година. В общината са формирани 42 маломерни паралелки. С 33 гласа „За” ОбС гласува да бъде прекратено членството на община Стара Загора в РАО „Тракия”. Основната причина за това е, че не виждаме директни ползи от участието си в организацията и в същото време членуваме в Националното сдружение на общините в Република България, посочи Живко Тодоров.

   

0 коментарa

Виж още