Общински съвет Банско прие решение за обособяване на курортните селищни образования

Общински съвет Банско прие решение за обособяване на курортните селищни образования

Предложението за обособяване на курортни селищни образования бе внесено на Общиската сесия, състояла се на 30 юли тази година, от кмета Икономов. Мотивите, за тази изключително важна стъпка по посока преодоляването на градоустройствените проблеми на планинския град, са добре известни повече от десетилетие, а именно: Със започване на изграждането на проекта „Ски – зона с център гр. Банско” през 2001 г. стартира и сериозен интерес към закупуване на земи и строителство на хотели, апартаментни комплекси, търговски и жилищни сгради в гр. Банско в чертите на града и най-вече извън границите му. На значителни територии, особено в южната, югоизточната и югозападната части на извънселищната територия, е сменено предназначението на селскостопанските земи в територията за строителство на сгради с функции, насочени към обслужването на туристическия поток, увеличен многократно с изграждането на нови ски писти и съоръжения за ски. В началото създаването на новите територии се е извършвало в голяма степен хаотично. След което, на база идейни и неодобрени градоустройствени разработки за улична регулация на отделни територии, е планирано застрояването в новите урбанизирани имоти, с цел осигуряване на бъдещо регулиране на уличната мрежа. Въпреки това са изработени и одобрени ПУП – ПЗ за смяна на предназначението на отделни имоти, извършено на база имотни граници. По този начин се нанасят сериозни щети за общината при прилагане само на улична регулация върху определена територия, в това число и обезщетение на терени при преминаване на улици през частни имоти. При прилагане на чл. 16 от ЗУТ, като първа регулация, се избягва това обезщетение за отчуждаване и се създава възможност за урегулиране на уличната мрежа и на поземлениете имоти. За да се приложи чл. 16 от ЗУТ е необходимо извънселищните територии да се обяват като селищни образования, съгласно Глава трета, раздел II от Закона за административно – териториалното устройство на Република България. В тази връзка Общински съвет Банско взе решение за обявяване на нови територии, извън границите по плана на града от 1990 г, като курортни селищни образования местностите: „Гуровица”, „Св. Иван”, „Грамадето”, „Кошерината”, „Карантията”, „Средореко”, „Асаница”, „Герачини улици”. Това решение на общинските съветници ще повлияе сериозно на бъдещето развитие на Банско, като значим европейски курорт. С него ще бъдат преодолени огромните проблеми на градоустройството, затлачвани повече от десетилетие. Благоустрояването на тези зони вече става напълно възможно, без законови пречки, и в интерес не само на гражданите, но и на развитието на туристическия бизнес.

   

0 коментарa

Виж още