Обявен е конкурс за 3 вакантни места за разследващи полицаи (дознатели) при ОДМВР – Стара Загора

Обявен е конкурс за 3  вакантни места за разследващи полицаи (дознатели) при ОДМВР – Стара Загора

Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 05.01.2010 г. е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 3 вакантни места от категория Г – инспектор, младши разследващ полицай/старши разследващ полицай при Областна дирекция на МВР - Стара Загора. Срокът за кандидатстване е 05.02.2010 г. Изисквания: Кандидатите трябва да отговарят на всички общи изисквания за постъпване на държавна служба в МВР: да са дееспособни физически лица, да притежават само българско гражданство; да не са привлечени като обвиняеми и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, или да не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по член 78а от Наказателния кодекс. Наред с това, желаещите да бъдат допуснати до конкурса, следва да отговарят и на специфични изисквания: • Да не са по възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса ( не се прилага за кандидатите - настоящи и бивши служители на МВР); • Да притежават висше юридическо образование или бакалавърска степен от Академията на МВР; • Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР. • Да притежават или да получат достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност “Секретно”. Срокове и документи: До 05.02.2010 г. кандидатите, които отговарят на общите и специфични изисквания, следва да подадат в сектор “Човешки ресурси” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора заявление до председателя на конкурсната комисия за участие в конкурса и да попълнят анкетна карта, като представят следните документи: • лична карта ( копие); • диплома (нотариално заверено копие) за завършено висше образование; • декларация, че кандидата притежава само българско гражданство; • свидетелство за съдимост за работа в МВР; • удостоверения от Окръжна прокуратура – Стара Загора и Районна прокуратура по местоживеене, че не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; • декларация по чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни; • съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация; • други документи, които имат отношение към конкурса. В срока за подаване на документи по конкурса, кандидатът се явява пред компетентната експертно - лекарска комисия за удостоверяване годността му по медицински показания за държавна служба в МВР. Не се приемат документи, подадени след определения в заповедта за конкурса срок – 5 февруари 2010 г. Конкурсни етапи - Тест за изследване на интелектуалните способности и познания, включващо • Капацитет на преработка на информацията; • Пространствено ориентиране и наблюдателност; • Памет; • Езикова култура; • Обща култура. • Правни познания. - Психологично изследване. - Заключително интервю.

   

0 коментарa

Виж още