Обявен е конкурс за 50 вакантни места за полицаи при ОДМВР – Стара Загора

Обявен е конкурс за 50 вакантни места за полицаи  при ОДМВР – Стара Загора

Срокът за кандидатстване е 23.12.2009 г. Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 23.11.2009 г. е обявен конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 50 вакантни места от категория Е – полицай при Областна дирекция на МВР - Стара Загора. Изисквания: Кандидатите трябва да отговарят на всички общи изисквания за постъпване на държавна служба в МВР: да са дееспособни физически лица, да притежават само българско гражданство; да не са привлечени като обвиняеми и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от последвалата реабилитация, или които не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по член 78а от Наказателния кодекс. Наред с това, желаещите да бъдат допуснати до конкурса, следва да отговарят и на специфични изисквания: • Да не са по възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса ( не се прилага за кандидатите - настоящи и бивши служители на МВР); • Да притежават средно образование; • Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР. Срокове и документи: До 23.12. 2009 г. кандидатите, които отговарят на общите и специфични изисквания, следва да подадат в сектор “Човешки ресурси” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора заявление по образец за участие в конкурса и да попълнят анкетна карта, като представят следните документи: • лична карта ( копие); • диплома (нотариално заверено копие) за завършено средно образование; • свидетелство за съдимост за работа в МВР; • удостоверяващ документ, че не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; • декларация по чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни; • съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация; • други документи, които имат отношение към конкурса. В срока за подаване на документи по конкурса, кандидатът се явява пред компетентната експертно - лекарска комисия за удостоверяване годността му по медицински показания за държавна служба в МВР. Не се приемат документи, подадени след определения в заповедта за конкурса срок – 23 декември 2009 г. Конкурсни етапи - Изследване на физическата годност - Изследване на интелектуалните способности и познания, включващо • Капацитет на преработка на информацията; • Пространствено ориентиране и наблюдателност; • Памет; • Езикова култура; • Обща култура. - Психологично изследване. - Заключително интервю.

   

0 коментарa

Виж още