Обявяват конкурс за резерва на Българската армия

Обявяват конкурс за резерва на Българската армия

В Стара Загора чрез конкурс се набират кандидати за доброволния резерв на Българската армия. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: · да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; · да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; · да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; · да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; · срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; · да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение"; · да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв /за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години/. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования. Срок за провеждане на конкурсите – до 18.04.2013 г. - срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 28.03.2013 г. включително. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него: · автобиография; · заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация; · декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж /ако има такъв/; · етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон; · документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве; · свидетелство за съдимост; · декларация, че нямат друго гражданство освен българско; · служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; · свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка /за тези, които притежават/; · декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/; · декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната; · други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват. За допълнителна информация – телефони - 042 / 62 33 93 ; 042 / 62 32 31 ; 042 /61 48 11 ; 042 / 61 48 12, от 09.00ч. до 17.30ч.

   

0 коментарa

Виж още