Одитори проверяват Община Стара Загора

Одитори проверяват Община Стара Загора

Най-авторитетната сертифицираща организация за момента BVQI провежда ресертификационен одит на Община Стара Загора. На три години се правят такива външни одити за подновяване на сертификата по управление на качеството - система ISO 9001. Проверява се цялата администрация за начина, по който се спазват нормативните изисквания за обслужване на гражданите - срокове, форми, бланки, отношение и пр. Обследването се изпълнява по европейските правила на организация на публичната сфера. Външната оценка се провежда на два етапа. Най-напред проверката е документална, т.е. проверяват се правилниците, по които се урежда всяка дейност, регламентите, по които работи администрацията - как да се движи дадена преписка, по каква технологична карта, кой съгласува, кой подписва, срокът за изпълнение на операцията и пр. Следващият етап е одиторите да преминат по всички отдели на общинската администрация, като проследяват пътя на отделната преписка. Проверката не е към резултата - положителен или отрицателен, на преписката, а дали са спазени всички процедури. Гражданинът може да не е доволен например от получения отказ, но когато той е регламентиран и даден в срок, е основателен. Когато Общината прави обществени поръчки (ЗОП), когато самата тя участва в различни партньорства, задължително е да има такъв сертификат, т.е. това е част от авторитета на дадена организация. Очаква се одитът да приключи през декември т.г. и да се поднови сертификатът на Община Стара Загора. Това е гаранция навсякъде по света, че Общината спазва световнопризнатите правила за работа в административната сфера.

   

0 коментарa

Виж още