ОДМВР Стара Загора обявява конкурс за длъжност - младши разследващ полицай

ОДМВР Стара Загора обявява конкурс за длъжност - младши разследващ полицай

ОД на МВР - Стара Загора обявява конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за 5 (пет) вакантни длъжности от категория “Г” - младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ в ОДМВР към отдел “Досъдебно производство” Изисквания към кандидатите: 1. Да са дееспособни физически лица; 2. Да имат само българско гражданство; 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс; 4. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. 5. Да имат висше образование с минимална образователно – квали-фикационна степен “магистър” по специалност “право” или придобита образова-телно - квалификационна степен “бакалавър” в АМВР и стаж, както следва: 6. За длъжността разследващ полицай: - най-малко една година юридически стаж или една година стаж като младши разследващ полицай; 7. За длъжността старши разследващ полицай: - най-малко четири години юридически стаж или три години стаж като разследващ полицай; 8. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидати - настоящи и бивши служители на МВР); 9. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР, категория Г - инспектор; 10. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност - “Секретно”. Информация и документи за участие в конкурса от 02.11. до 02.12.2011 г. За връзка - “Човешки ресурси” ОД на МВР - Стара Загора, тел: 042/665 305, 665 326 и 665 579 всеки работен ден в 10.00 и 14.00 часа.

   

0 коментарa

Виж още