Одобриха областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе

Одобриха областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе

Вчера на заседание членовете на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси одобриха предложената Областна стратегия за интегриране на ромите в област Русе, ведно с Общинските планове за действие. Следващата стъпка е утвърждаване на документа от Областния управител на Русе и изпращането му до секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и се приема в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Документът бе приет за периода до 2020 г. включително. Оперативното изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД) на всички общини на територията на област Русе, изпълнявани в два периода. Първият период 2013-2014 г. завършва с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”.Вторият период 2014-2020 г. обхваща следващия програмен период на Европейския съюз по Оперативните програми за България с оглед финансова подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС. След 2020 година, стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати и евентуалните промени, които биха могли да настъпят в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Едни от приоритети включени в стратегията са свързани със сферите на образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и недискриминация като по конкретно по тези приоритети са заложени мерки като: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда; Подобряване координацията и сътрудничествотомежду общините, обучаващите институции и бюрата по труда в подкрепа на професионалното консултиране; Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми; Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура; Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”; Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество; Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образна ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.

   

0 коментарa

Виж още