ОИЦ - Стара Загора с актуални новини и през летния сезон

ОИЦ - Стара Загора с актуални новини и през летния сезон

На проведената днес работна среща с представители на местни, регионални и национални медии в ОИЦ – Стара Загора се обсъдиха въпроси свързани бъдещите оперативни програми през периода 2014-2020 г.; очакваните възможности за финансиране на бизнеса по схема „Технологична модернизация за МСП“ както и общите инициативи на мрежата от Областни информационни центрове. Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период. През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са: -ОП "Околна среда" – 1, 271 милиарда евро; -ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" – 1, 207 милиарда евро; -ОП "Региони в растеж" – 1, 170 милиарда евро; -ОП "Иновации и конкурентоспособност" – 1, 037 милиарда евро; -ОП "Развитие на човешките ресурси" – 707,13 милиона евро; -ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро; -ОП "Добро управление" – 356,24 милиона евро. На представителите на медиите беше предоставена информация за схемата за подкрепа на бизнеса „Технологична модернизация за МСП“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, чието стартиране предстои. Общият бюджет на схемата ще бъде в размер на 50 млн. евро, които предприятията ще могат да използват за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи. През месец септември мрежта от областни информационни центрове организира поредица от открити приемни в цялата страна, където ще се проведе допитване за осведомеността на гражданите за реализирани проекти с европейски средства и ще се представят най-значимите за региона проекти. Областен информационен център – Стара Загора ще проведе открити приемни както следва: •10.09.2013 г. – пред ОИЦ – Стара Загора - от 10.00 до 14.00 часа •12.09.2013 г. – пред ОИЦ – Стара Загора - от 10.00 до 14.00 часа •16.09.2013 г. – ОУ „Христо Ботев“ , с. Опан – от 9.00 до 11.00 часа •19.09.2013 г. – пред общината в с. Опан – от 10.00 до 14.00 часа Другите инциативи, които продължават и през месец септември са: •Кампания под мотото „Научени уроци“, в рамките на която се провежда проучване сред бенефициенти по проекти, финансирани по оперативните програми през настоящия програмен период. Ще бъде извършен анализ на резултатите, проведени дискусии по региони и предоставена на управляващите органи обобщена информация за най-често срещаните проблеми, решаване на които трябва да се търси за следващия програмен период. В рамките на кампанията през последната седмица на месец септември ОИЦ Стара Загора ще проведе 2 кръгли маси – в Стара Загора и Казанлък. •Конкурс за общо лого на новите оперативни програми 2014-2020 г. Срокът за подаване на предложения е 1 октомври 2013 г., а допълнителна информация за конкурса може да бъде намерена на eufunds.bg/bg/pubs/4707

   

0 коментарa

Виж още