Остават само два дни за подаване на декларациите за доходите

Остават само два дни за подаване на декларациите за доходите

30 април е крайният срок не само за подаване, но и за плащане, в случай че има данък за довнасяне по годишната декларация, припомнят от Териториалната дирекция на НАП в Стара Загора. До четвъртък, декларациите за доходите на физически лица могат да бъдат входирани във всички Централни пощенски клонове в градовете на Областта. За Стара Загора, декларации могат да бъдат подавани и на Централен РЕП, западно от Универсалния магазин. Отсъпката от 5% от данъка за довнасяне може да бъде ползвана, в случай че лицето подаде декларацията си по Интернет. Друга алтернатива е изпращането на декларациите по пощата с обратна разписка. Към годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица се прилагат служебни бележки за доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако се ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност), копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, годишен финансов отчет за доходи от дейност като едноличен търговец и други. Консултация за деклариране на доходите може да се получи на цената на градски разговор от цялата страна на телефона на информационния център на НАП – 0700 18 700. Срокът за подаване на справка по чл.73 от Закона за доходите на физически лица за изплатени доходи през 2008 г., различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии е също 30 април 2009 г. Подаването на Декларации „образец 1” и „образец 3”, става само чрез Интернет страницата на НАП – www.nap.bg., а не през НОИ. Новият програмен продукт може да бъде изтеглен също от сайта на НАП. Данни, генерирани от старите продукти не могат да бъдат приемани, предупреждават още от НАП.

   

0 коментарa

Виж още