Откриват конкурс за обществен превоз

Откриват конкурс за обществен превоз

Със заповед от 14 октомври кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев открива конкурса за възлагане обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема. Срокът за възлагане на превозите е 10-годишен от датата на сключване на договора. До участие се допускат лица, регистрирани по Търговския закон, които притежават лиценз за обществен превоз на пътници и са със сключени застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците в обществения транспорт. Те трябва да притежават документи, които удостоверяват техническата годност на автомобилите, имат назначено лице, което притежава удостоверение за професионална компетентност, притежават собствена или наета сервизна и гаражна база с необходимия обем и капацитет за автобусите . Предложенията ще се отворят на 21 ноември от 10.00 часа в зала № 2 на Община Стара Загора. Сред мотивите за възлагане на конкурса е посочено,че срокът на временните договори с превозвачите по чл.29 от наредбата, с които се осъществява транспорта в Община Стара Загора, е изтекъл. “За преустановяване на нарушенията и избягване на опасността от криза поради реалната възможност да спре предоставянето на транспортни услуги в общината, е необходимо да се предприемат неотложни действия за избор на превозвачи, което обстоятелство обуславя необходимостта от издаване на настоящата заповед”.

   

0 коментарa

Виж още