Отчет на общинската администрация в Стара Загора за 2010 год.

Отчет на общинската администрация в Стара Загора за 2010 год.

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев и ръководството на Общината направиха днес пред медиите подробен отчет за работата на общинска администрация през настоящата 2010 г. „Стремежът ни и през тази година беше да работим за гражданите на общината” – каза в началото кметът проф.Танчев. Свършеното в ресор „Общинска собственост, стопанска политика и туризъм” обобщи заместник-кметът Велизар Балабанов. „Направлението, в което работя – е голям източник на приходи в общинския бюджет. Държа да отбележа, че от началото на мандата досега всички търгове в Община Стара Загора се провеждат с явно наддаване, че събирането на наеми от общински имоти е оптимизирано, че новият отдел „Публично частно партньорство” в Общината работи добре” – каза заместник-кметът Велизар Балабанов. Само през настоящата 2010 година са проведени 22 търга за 793 обекта. Приходите от продажби и учредяване на вещни права са в размер на 1 753 300 лв, приходите от наеми са 1 447 600 лв., а от такси и услуги – 635 850 лв. Общинска агенция за приватизация е реализирала приходи от приватизационни сделки за 1 515 300 лв, а направените разходи за инвестиции са за 1 142 811 лв. – целево за ремонта на Опера Стара Загора и на Детска ясла №1. „Община Стара Загора проведе конкурс и сключи договор за учредяване право на строеж за многоетажна комплексна сграда при висок процент от 25,90% обезщетение. В Сградата ще се премести първо Кметство, като освободената от него детска градина отново ще може да бъде ремонтирана и използвана” – каза заместник-кметът Велизар Балабанов. Над 40 общински жилища са освободени от неправомерно заемащи ги наематели, създаден е и резервен фонд от жилища, които да бъдат използвани при извънредни нужди. Заместник-кметът проф.Димитър Динев отчете работата в ресор „Строителство” през настоящата година. Като най-голяма придобивка се изтъкна новооткритата сграда на Опера-Стара Загора, продължението на бул.”Славянски” и изграждането на кръгово движение там, основният ремонт на старото и ново крило да ЦДГ №8 „Българче” и др. „Строителството е ресор, който най-силно „пострада” от финансовата криза по отношение на размера дейности” – каза в началото на експозето си заместник-кметът. Доста по-малко /общо 665 на стойност 193 589 лв. при около 1000 бр. Миналата година/ са издадените строителни разрешителни от Община Стара Загора. Работата в трите хуманитарни ресора представи Боян Даскалов. „Наред с традиционните фестивали и културни прояви през 2010 г. Община Стара Загора бе съорганизатор и на няколко нови събития като София Филм фест в Стара Загора, Младежки Рок – фест, Лайф Зара Джаз – акцентира Боян Даскалов. Той припомни и че Община Стара Загора въведе делегирани бюджети и в детските градини. Работата по опазването на обществения ред, чистота, транспорт отчете заместник-кметът Белчо Белчев. От началото на годината до 30 ноември са съставени общо 630 бр. aктове за установени административни нарушения, съставени са 709 бр. предупредителни и констативни протоколи. На нарушителите са издадени 630 бр. Наказателни постановления. В звено „Общинска охрана” съвместно със звено „Общинска полиция” са отчетени приходи от общо 707 819 лв. В периода рязко са намалели нерегламентираните разкопавания и е подобрен контролът върху качеството на възстановяване. За Общинската фирма „Тролейбусни превози” са закупени 6 нови тролейбуса, направени са промени в разписанието на движението им. Над 361 сигнала и жалби на граждани са приети и обработени от служители към „Гореща телефонна линия” в Община Стара Загора. Закупени са и поставени 108 съдове тип „Бобър” за събиране на твърди битови отпадъци. Като успехи в направлението се отбелязаха още и стартирането на проекта „Интегриран градски транспорт”, подготовката и реализирането на проекта за изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците” и др. „Над 200 услуги се предоставят от служителите на Община Стара Загора на граждани. Това е значителна по обем работа и аз не мога да не подчертая професионализма на колегите си” – каза секретарят на Община Стара Загора Николина Горова на днешния отчет на ръководството на Общината за работата през 2010 г. Общо предоставените от началото на годината до този момент услуги са 69 400. Община Стара Загора е страна в 735 граждански и административни дела. От завършилите с решение – 61% са в полза на Община Стара Загора. Специалисти на Общината организираха и проведоха безпроблемно 2 изборни процеса и Пробно преброяване 2010. Две добри практики на Общината – добре структурираните и работещи Обществени съвети и възможността чрез сайта гражданите да проверят данъците си – са включени в годишния наръчник на Европейския институт по публична администрация. От 881,5 през 2008 г. съставът на Общинските звена, финансирани чрез местни приходи е намален до 718 души – с общо 29%. В този мандат се връчват годишни награди „Най-добър ръководител” и „Най-успешен служител” в Община Стара Загора и постепенно се въвеждат принципите на външно оценяване чрез метода „Таен клиент” – съобщи още секретарят на Община Стара Загора. „Община Стара Загора е на 6-то място по обща стойност на проекти, реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие” и на второ място – по размер на средства на проекти, реализирани по Оперативна програма „Административен капацитет” – каза Георги Симеонов, директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” в Община Стара Загора. Пред финализиране са големи проекти като изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води, финансирана по ИСПА на обща стойност 14 226 818 евро, изграждане канализацията на кв.”Кольо Ганчев” и кв.”Зора” за 6 519 279 лв. За празника на Стара Загора – 5 октомври – отвори врати Операта на града, ремонтирана основно от Община Стара Загора на обща стойност 12 500 000 лв. „Реализирани и в заключителен етап големи инфраструктурни проекти в Община Стара Загора са на обща стойност 46 844 516 лв. Те са финансирани по ИСПА, ФАР и от националния и общински бюджети” – обобщи Георги Симеонов. От друга страна той информира и за приключените проекти на Община Стара Загора по ОП”Регионално развитие” – реконструкция на пътя с.Калояновец-с.Ловец /2 494 983 лв./, „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов” /5 784 050 лв./ и „Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на туризма” /276 000 лв/, за приключилия проект по ОПАК за предоставяне на услуги по електронен път /2 376 000 лв/, за проекта за реконструкция на кв.”Железник” /за 8 639 378 лв./, който е в начална фаза. Първата фаза от ремонта на Дом за възрастни хора с физически увреждания по Проект „Красива България” е на обща стойност 528 785 лв. За периода 2008 – 2010 г. Община Стара Загора е спечелила проекти за 31 907 699 лв по ОПРР, ОПАК и „Красива България”, а през 2010 г. са приключени или в етап на изпълнение проекти за 20 099 546 лв. – обобщи Георги Симеонов. «Общите приходи към 30.11.2010 година достигнаха сумата 75 495 931 лева, от които приходи с държавен характер 47 988 022 лева и приходи с общински характер 27 507 909 лева. Спрямо уточнения годишен план 85 292 949 лева, общите приходи са изпълнени 88.51 на сто. Очаквано изпълнение към края на годината на приходите в общинския бюджет е 81 230 000 лева” – съобщи днес Цанка Ганева, директор на дирекция „Финанси и бюджет” на отчета за работата през 2010 година на общинското ръководство. Спрямо уточнения годишен план 51 761 505 лева държавните приходи са изпълнени 92.71 на сто. При уточнен годишен план за местни приходи 33 531 444 лева изпълнението е 27 507 909 лева - 82.04 на сто. От тях 1 360 160 лева е реализиран преходен остатък от предходната година и 26 147 749 лева са приходите от местни дейности за периода. Очакваните постъпления от собствени приходи до края на година ще възлязат на 29 389 740 лева. Погасена е главница по заеми в размер на 3 600 000 лева, от които 2 400 000 лева по сключения през 2005 година договор за банков кредит за финансиране на инвестиционни разходи и 1 200 000 лева към фонд “ФЛАГ” ЕАД за финансиране на проект по ОП “Регионално развитие” - обект “Реконструкция на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец”. По сключен договор с фонд “ФЛАГ” за кредит в общинския бюджет са постъпили 1 700 000 лева за финансиране на дейности по проект „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов”. От събраните собствени местни приходи са предоставени временни безлихвени заеми от бюджета по извънбюджетна сметка в размер на 5 235 545 лева съгласно утвърдената в България методология за отчитане на разходите по одобрени проекти, финансирани със средства от структурните фондове на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Националния фонд. Отчетените разходи по бюджета на общината към 30.11.2010 година възлизат на 67 351 203 лева, от които държавни разходи – 45 017 943 лева и общински разходи – 22 333 260 лева. Спрямо уточнения годишен план към 30 ноември 2010 година – 85 292 949 лева, изпълнението на общите разходи е 78.96 на сто, на държавните разходи е 86.97 на сто и на общинските разходи – 66.6 на сто. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял ( 47.18 % ) от отчетените разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 31 774 918 лева, или 85.9 % от планирания размер за годината.След тях са разходите за тещуща издръжка, които заемат 32.86 % относителен дял в общите разходи и са в размер на 22 129 433 лева / 75.74 % от разчета за годината /. Това са основно разходи за горива, енергия, храна, външни услуги, текущ ремонт,консумативи и други. Разходите за субсидии са в размер на 8 948 884 лева или 96.745 % от планираните за годината .За периода са изплатени лихви в размер на 104 429 лева по договори за инвестиционен кредит и за кредит с фонд “ФЛАГ” и 300 000 лева лихви по емисия на общински ценни книжа. Очакваният размер на неразплатеви разходи към 31.12.2010 година възлиза на 2 500 000 лева При уточнен размер на капиталовите разходи за годината – 12 187 152 лева към 30. 11. са усвоени 9 523 770 лева или 78.15 на сто.

   

0 коментарa

Виж още