Отчет на проф. Светлин Танчев за първата /2008 г./ година от мандат 2007 – 2011 г.

Отчет на проф. Светлин Танчев за първата /2008 г./ година от мандат 2007 – 2011 г.

Уважаеми г-н Недялков, Уважаеми общински съветници, Уважаеми съграждани, Госпожи и господа, Измина първата година от мандата на новото ръководство на Община Стара Загора. Година, изпълнена с емоции, амбиции, интензивна работа, трудности и успехи. Година, през която трябваше да бъдат напасвани отношенията между новото ръководство на Общинска администрация от една страна и представителите на различни политически групи, получили кредит на доверие в състава на новия Общински съвет. Тежката предизборна кампания, резултатите от изборите, както и продължителните съдебни дела, за оспорване на изборните резултати, доведоха до сериозна политическа поляризация на обществото. Това от своя страна ни постави в изключително трудни условия на работа в продължение на повече от половин година. В периода новото ръководство на Общината трябваше да направи структурна реформа, да извърши съответните кадрови промени за формиране на новия управленски екип, да разработи своята мандатна програма и в движение да поеме ръководството и организацията на всички дейности, свързани с ежедневната работа на Общинска администрация. Уважаеми госпожи и господа, Да направя отчет за извършената от нашия екип работа през първата година на мандата, като ново ръководство на Община Стара Загора за мен е чест и отговорност. Не е обикновено задължение или част от управленска стратегия, или PR упражнение да представя пред вас извършеното от мен и моя екип през тази първа година. Древната мъдрост гласи „Твое е онова, което си дал, а не което си взел”. Позволете ми да представя с подобаващата отговорност всички по-важни придобивки, които Община Стара Загора постигна през отчетната година и предостави на града и на хората му. Ще добавя в отчета си и някои измерения на административната дейност по услугите, които общинска администрация предлага на гражданите и които през този период доразработи и разшири. Иска ми се само да уточня в началото, че както закона има „и дух и буква”, така и работата в Община Стара Загора не е само в ремонти и документи. Тя е грижа, отношение и създаване на общност, тя е споделяне, отговорност и планиране – всичко това в името и за доброто на гражданите. Отчетът е направен така, че да открои работата. Хората са остро чувствителни на тема свършено и несвършено. Искам да помоля всички вас за свършеното да бъдем благодарни, а за несвършеното – да съберем сили и воля, за да го направим! И преди да представя отчета си – ДА ВИ БЛАГОДАРЯ за съвместната добра работа с общинска администрация, за това, че дадохте път за реализация на добри дела! Да благодаря за работата на изградените към общината обществени съвети, на обществени организации, сдружения и на всички граждани, които бяха съпричастни към решаването на важни задачи и проблеми! Изказвам специални благодарности на старозагорските журналисти, някои от които присъстват в тази зала. Защото и журналистите са граждани на Стара Загора и то едни от най-активните и граждани. Благодаря на всички които дадоха част от себе си и помогнаха за реализирането на едно добро начало в рамките на новия управленски мандат. Резултатите от извършената работа представяме по основни дейности и направления: ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА: С последните промени в Закона за общинската собственост се предвижда общините повече да управляват и по-малко да се разпореждат с имотите си, като го правят максимално прозрачно, публично и планово. С тези промени се въведе изискване за изготвяне на Стратегия за управление на общинската собственост. С нея следва да се определи политиката за развитие на общинската собственост – придобиването, управлението й, разпореждането с чaст от нея и не на последно място стопанската дейност на Общината. За разработването на стратегия със срок до края на мандата и програма за 2009 год., общинска администрация изготви пълен анализ на структурата на имотите, за които има съставени актове за общинска собственост, разпределени по следните критерии: видове имоти – застроени и незастроени поземлени имоти, сгради, земеделски земи; статут на имотите – разделение на публична и частна собственост; основни технически характеристики; предвиждания на застроителния план и др. Отчитайки важността на стратегията и програмата за управление и разпореждане, както и необходимостта от професионалното им разработване, общинска администрация проведе конкурс за избор на консултант за разработване на Стратегия за мандат 2008-2011 год. и Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2009 година. Стратегията и годишната програма ще бъдат внесени за обсъждане в Общински съвет през следващите сесии. В съответствие с промените в закона, е разработена изцяло нова Наредба за управление и разпореждане с общинската собственост. В процес на подготовка е и нова Наредба за управление на жилищния фонд. Предвид обстоятелството, че продажбата е един безвъзвратен акт, променящ собствеността, през изминалата година Община Стара Загора не е предприемала действия по продажба на имоти по реда на ЗОС. Това доведе до неизпълнение на предвидените в бюджета приходи от продажба. Общите приходи от разпореждане с общинска собственост през 2008 г. са в размер на 535 730 лева, разпределени както следва: - право на строеж без търг или конкурс 94003 лв. - право на строеж чрез търг или конкурс 134520 лв. - трансформиране право на строеж в право на собственост 103465 лв. - продажба на недвижими имоти чрез търг или конкурс /земя/ 46604 лв. - замяна на недвижими имоти 5351 лв. - прекратяване на съсобственост /земя/ 144500 лв. - приходи от концесии 3287 лв. - приходи от цени на услуги 4000 лв. Завършена е отчуждителната процедура за имотите, попадащи в предвиденото продължение на бул. „Славянски” до ул. „Капитан Петко войвода” . Във връзка с предстоящото разширение на Гробищния парк в западна посока, през годината са изкупени от частни лица 5 имота в обсега на разширението. За останалите имоти, за които не сме получили съгласие за доброволно изкупуване, ще бъде проведена процедура за принудително отчуждаване. Освен всички останали дейности, през годината са съставени 518 акта за общинска собственост, обработени са около 2000 преписки, молби, жалби, заявления, удостоверения на граждани и юридически лица. Проведени са 25 тръжни процедури за продажба, учредяване на вещни права, аренди, наеми и др. Сключени са общо над 230 договора за продажба, учредяване на вещни права, прекратяване на съсобственост, допълнително право на строеж и др. През изтеклия период е направена и пълна инвентаризация на общинския жилищен фонд и са предприети законовоопределените действия за събиране на дължимите наеми. За съжаление проблемите в общинската жилищната политика не са решени и няма да могат да бъдат решени изцяло дори и през целия мандат. Общината няма да бъде в състояние да осигури жилища за всички картотекирани нуждаещи се граждани, които са повече от 4000. Това налага строго и решително прилагане на Наредбата за жилищния фонд и недопускане на натрупване на задължения от неизправни наематели. В изпълнение на мандатната програма за поддържане облика на града в съответствие с големите европейски градове, предложихме и беше приета от Общинския съвет нова Наредба за рекламната дейност в Община Стара Загора. Основната цел която смятаме, че сме постигнали чрез нея е освобождаването на централната градска част от рекламни елементи и зонирането на града за разполагане на различни типове рекламни елементи в различните зони. Въведено е конкурсното начало при предоставяне на възможността за поставяне на рекламни елементи, с което ще осигурим по-голям приход в общинския бюджет. СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО Общият обем на капиталовите разходи приети в рамките на бюджета на Общината през месец февруари 2008 г. беше в размер на 25 523 х. лв., в това число 6 727 х. лв. доставка на машини, съоръжения, компютърна техника, софтуер, транспортни средства и др. Иначе казано, в началото на годината разполагахме с 18 795 х. лв. за строително - монтажни /СМР/ и проектно - проучвателни /ППР/ работи. В резултат на активната работа по привличане на външно финансиране - по проекти, договори с министерства и др. планът за капиталови разходи след няколкото корекции на бюджета нарастна към края на годината общо до 34 024 х. лв., от които за СМР и ППР – 26 068 х. лв. Още от началото на мандата на новото кметско ръководство 2008 година беше обявена за „година на проектите” с намерението да се разработят достатъчен брой и значими за развитието на града технически проекти, с които да се кандидатства за външно финансиране. Това намерение беше подплатено със значителната сума от 2 217 х. лв. за проектиране / ППР/ в актуализирания бюджет. Вече разполагаме с важни за развитието на града готови проекти, за които през 2008 г. са изплатени 800 х. лв. По важните от тях са:. - ул. ”Калояновско шосе” от ул. ”Анастасия Тошева” до продължението на ул.”Капитан Петко Войвода”. - ул. ”Капитан Петко Войвода” от магазин „Билла” до кв.”Три чучура- север” – западно платно. - Продължението на ул.”Ген. Столетов” от ул.”Капитан Петко Войвода” до кариера „Гьоновец” по пътя към Старозагорски минерални бани, включително мостово съоръжение при ВЕЦ. - Индустриален парк / ПУП / край с. Еленино. - Улица „Отец Паисий” от бул.”Цар Симеон Велики” до ул.”Калояновско шосе”. Завършени са и подадени за кандидатстване по програма „Регионално развитие”, приоритет „Образование” архитектурни проекти / заснемане/ и енергийно обследване на 2 училища, детски градини, детски ясли и др. Готови са проектите и за рехабилитация на улиците в кв.”К. Ганчев” и кв.”Зора” след завършване на дейностите на дружество „Водоснабдяване и канализация” в тези квартали. Възложени са и в момента се довършват множество проекти, които ще ни бъдат предоставени в близките месеци. По - значимите от тях са: - ул.”Капитан Петко Войвода” от магазин „Билла” до ул.”Калояновско шосе”. - І-ви уличен ринг от магазин „Бриколаж” до бул.”Патриарх Евтимий” / при АПК / - Реконструкция на пътен възел на бул.”Славянски” с бул.”Патриарх Евтимий”. - ул.”Августа Траяна” - от ул.”Отец Паисий” на изток с продължение до околовръстното шосе. - Актуализация на ОУП на град Стара Загора – І-ви етап и др. По-важните строителни обекти, завършени и влезли в експлоатация през 2008 г. са : - Обновената ул.”Анастасия Тошева” с четири ленти, нови тротоари, средна зелена ивица, нов светофар и модерно улично осветление - Реконструираната и модернизирана Автогара Стара Загора с допълнителен паркинг към нея , районно осветление, електронна информационна система и др. - Ремонтът на ХІ-основно училище с изцяло сменена дограма, обновени санитарни възли и електроосветителна инсталация. Ремонтирани са частично още 6 училищни сгради или помощни постройки към тях. - Ремонтирани са 5 детски градини, като по-значителни средства са вложени в ЦДГ №1 и ЦДГ №7. - Ремонтирана е детска ясла №12. - Ремонтирани са 7 социални домове и дневни центрове, от които по-значителни средства са вложени в Дом за стари хора на Старозагорски минерални бани, Дом в с. Сладък кладенец и Дом в с. Петрово. - Извършени са ремонтни работи в 8 спортни обекта – съблекални и напоителна система на стадион „Берое”, съблекални и ограда на стадиона в кв.”К. Ганчев” и др. - Обособени са две нови данъчни бюра, частичен ремонт е направен на Обредна общинска зала и др. - Ремонтирани са частично 9 обекта от културно – исторически характер на обща стойност 230 х. лв. - Рехабилитирани са пътища и съоръжения - път от Стара Загора до Телевизионната кула, мост в с. Маджерито и др. - В сътрудничество с Програма „Красива България” са реализирани 3 обекта- изкуствено „затревяване” на тренировъчното игрище до стадион „Берое”, тротоари и паркоместа по улиците ”Стефан Караджа” и ”Бр. Жекови”. - Ремонтирани са 9 селски кметства, 5 читалища по селата, оградени са 8 гробищни паркове в селата. Голям е броят и обемът на СМР на значими за Стара Загора преходни за 2009 г. обекти: - Реконструкция на Държавна опера – Стара Загора. В началото на мандата са взети всички мерки строителството на обекта да се осъществява в рамките на изискванията на ЗОП, да се включи оборудването на операта с цялата необходима долна сценична механизация, частично да се ремонтира и административната част на сградата, включително и ремонт на фасадната облицовка, репетиционни зали, гримьорни и др. - Регионален исторически музей. И за този обект са съобразени изискванията на ЗОП с избор на следващ изпълнител, допълнително е разработен нов проект за източния открит лапидариум и др. Обектът е в напреднала фаза на довършителните работи. - Канализация на кв.”К. Ганчев”. Започна интензивно строителство по завършването на канализацията в квартала, а успоредно с това се работи по помпените станции и довеждащите колектори от кв.”К. Ганчев” и кв. ”Зора” до градската пречиствателна станция за отпадните води /ГПСОВ /. - Пробив – продължение на бул. ”Славянски” на запад до ул.”Капитан Петко войвода”. По обекта се работи интензивно, има някои пречки за отчуждителните мероприятия по трасето на улицата. - Канализация на с. Богомилово и др. През 2008 г. са ремонтирани улици основно в гр. Стара Загора, включително в кв.”Железник” и кв.”Самара” на обща стойност 3 380 х. лв. Между ремонтираните са улица „Трета опълченска”, ул.„Одринска епопея”, няколко улици в района около Фабрика „Наталия” и др. Ремонтирани са и междублокови пространства и тротоари на стойност 1 300 х. лв./в това число – благоустрояване на района и изграждане тротоарите на Автогарата/. За улично осветление /поддръжка и ново строителство/ са вложени 1 184 х. лв., включително новото осветление на ул.”Анастасия Тошева”, Автогара и др. Ремонтирани са отоплителни инсталации и са газифицирани 29 общински обекта на обща стойност 820 х. лв. През 2008 г. за строителните и ремонтни работи Община Стара Загора е имала договорни отношения с 64 строителни и монтажни фирми за изпълнението на 131 обекта, а за проектните и проучвателни работи се е работило с 24 проектантски фирми за проектите на 50 обекта. През годината в Община Стара Загора са издадени общо 1 085 строителни разрешения, което характеризира града като един от най-интензивно развиващите се в страната . В Общината са внесени за одобрение 679 подробни устройствени планове /ПУП/, за които са събрани такси на стойност 68 х. лв., постъпили са 772 искания за разработване на ПУП, за което са събрани 77 х. лв. Издадени са: - 6200 бр. скици, от които 3000 бр. служебни, а за останалите са събрани такси за 68 х. лв. - 247 разрешителни за извозване на земни маси и строителни отпадъци с постъпили такси 12 х. лв. - 120 бр. разрешения за временно ползване за строителни цели на общински площи /включително тротоари/ като са събрани такси за 33 х. лв. - 557 бр. Удостоверения за търпимост, 106 бр. Протоколи за право на прокарване, 413 бр. Удостоверения за степен на завършеност и др., като за всички са събрани такси на стойност 49 х. лв. - 304 бр. УВЕ / удостоверение за въвеждане в експлоатация/ и са отказани 23 бр. със събрани такси 23 х. лв. През годината имаше и някои проблемни обекти: - Ремонт на Плувен басейн. След две неуспешни процедури за избор на изпълнител не остана достатъчно технологично време /преди зимния сезон и с оглед характера на обекта/ за изпълнението му. - Цялостен ремонт на 2-ро основно училище „П. Р. Славейков”. Поради обстоятелството, че сградата е паметник на културата и е с много стара, дървена, междуетажна конструкция /гредоред/ разработването на проекта се забави и очакваме неговото приключване в близките месеци. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТИ За отчетния период, самостоятелно или с помощта на консултанти Община Стара Загора разработи общо 20 проекта по национални и европейски програми на обща стойност 73 943 051 лв. От тях: - одобрени за финансиране са 7 проекта, на обща стойност 12 282 349 лв.; - проектите, очакващи оценка са 8, на обща стойност 59 025 169 лв. - неодобрените проекти са 5, на обща стойност 2 635 533 лв. Освен в проекти като бенефициент, Община Стара Загора участва и в проекти като партньор. Одобрени проекти, по които Община Стара Загора е бенефициент: - „Реконструкция и рехабилитация на общински път с. Калояновец – с. Ловец, община Стара Загора”. Одобрен за финансиране на 05.09.2008 г. Сключен договор с МРРБ на 16.09.2008 г. на обща стойност 4767639 лв., период на изпълнение 24 месеца, считано от 16.09.2008 г. - „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов”. Основните дейности са ремонт и модернизация на образователна инфраструктура: • Детска ясла № 5 ”Първи юни”, Ст. Загора; • Детска ясла № 7 ”Еделвайс”, Ст. Загора • Детска ясла №13 ”Росица”, Ст. Загора; • ЦДГ № 16 „Горски кът”, с. Старозагорски мин. бани • ЦДГ № 17 ”Знаме на мира”, Ст. Загора • ЦДГ № 23 „Кипарис”, Ст. Загора • ЦДГ № 26 „Лилия”, с. Хрищени • VІ ОУ ”Свети Никола”, Ст. Загора • Х ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Августа Траяна” № 68, Ст. Загора Обща стойност: 5 784 050 лв. - „Подобряване и изграждане на техническа инфраструктура на терен за Индустриална зона в землището на с.Еленино, община Стара Загора”. Обща стойност на проекта: 1 420 383 лв. - „Сеансите по психомоторика - основно средство за превенция и промоция на психичното здраве на деца от 3 до 7 годишна възраст в СДГ „Светлина”, гр. Стара Загора”, на обща стойност 9 999,62 лв. – в процес на реализация; - „Благоустрояване на паркинг - зона на ул. „Братя Жекови”, между ул. „Стефан Караджа” и ул. „Ангел Кънчев”, гр. Стара Загора, обща стойност 120 000 лв. – изпълнен.; - „Ремонт и благоустрояване на тротоарно пространство на ул. „Ангел Кънчев” между ул. „Христо Ботев” и ул. „Братя Жекови” в гр. Стара Загора” – стойност 82 525 лв. – предстои подписване на договор с МТСП; - Осигуряване на временна заетост за безработни лица по програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост” 2009 г., стойност – 97 753 лв. – в процес на реализация. Проекти, очакващи оценка и финансиране: - „Почистване, озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства в гр. Стара Загора”. Обща стойност 9 936 лв., подаден в РИОСВ Стара Загора на 30.04.08г. - „Ремонт и модернизиране на обекти с регионално значение от културната инфраструктура на Община Стара Загора”. Основните дейности са ремонт и модернизация на културна инфраструктура: Драматичен театър „Гео Милев”, Ст. Загора и Летен театър, гр. Ст. Загора. Обща стойност: 5 967 781 лв., подаден в регионалната дирекция към МРРБ в гр. Бургас на 24.09.2008 г. Проектът е одобрен на І-ви етап за административна допустимост и очаква становище на оценителна комисия към МРРБ. - „Ремонт и модернизиране на обекти от социалната инфраструктура в Община Стара Загора”. Основните дейности са ремонт и модернизация на социални домове: • Домашен социален патронаж, Ст. Загора; • Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Ст. Загора; • Дом за деца, лишени от родителска грижа „Теофано Попова”, гр. Стара Загора; • Дом за деца, лишени от родителска грижа, „Незабравка”, гр. Стара Загора; • Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Сладък кладенец; • Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово; • Дом за възрастни с психични разстройства, с. Лясково; • Дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани. Обща стойност: 5 840 372 лв., подаден в регионалната дирекция към МРРБ в гр. Бургас на 15.10.2008 г. Проектът е одобрен на І-ви етап за административна допустимост и очаква становище на оценителна комисия към МРРБ. - „Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм”. Партньори по проекта: Община Сливен, Община Лариса, Гърция и Департамент Ла Дром, Франция Обща стойност: 291 540 лв., подаден в МРРБ гр. София на 30.10.2008 г. В етап на оценка от комисия към МРРБ. - „Ремонт и благоустрояване на междублоково пространство на ул. „Димчо Стаев” №1 в гр. Стара Загора” на стойност 189 638 лв. по Проект „Красива България”, подаден на 31.10.2008 г. - “Подобряване физическата и жизнена среда в кв. ” Железник, град Стара Загора”. Основните дейности се отнасят за кварталите ”Голям Железник” и „Малък Железник”. Предвиждат се: рехабилитация и ремонт на улична мрежа, подмяна на уличното осветление и монтиране на ново енергийно-спестяващо, съгласно политиките на ЕС за енергийна ефективност; благоустрояване на междублокови пространства и поставянена ново специално парково оборудване (пейки, кошчета и др.); изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски площадки. Обща стойност: 9 592 151.48 лева.Период на изпълнение: 24 месеца. Дата на подаване на проекта: 23 декември 2008 г. - „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в селата Еленино, Загоре, Маджерито и Християново, община Стара Загора”, Обща стойност: 35 998 666 лв. - „Виртуални офиси за идентифициране, иницииране, експертиза и оценка на ефективни модели на публично-частно партньорство”. Обща стойност: 1 135 085, 63 лв. Неодобрени проекти: - „Изграждане на улица в кв. Лозенец, гр. Стара Загора”, на стойност 822 985,53 лв. Отхвърлен поради грешно подписана Декларация Г3 – не от кмет, а от зам.-кмет; - „Ремонт на сградата на ОУ „Георги Гърбачев” в кв. Лозенец, гр. Стара Загора” на стойност 373 887,28 лв. Отхвърлен поради грешно подписана Декларация Г3 – не от кмет, а от зам.-кмет; - „Повишаване на устойчивостта на санитарните системи в 4 села от Община Стара Загора”, на стойност 605 802,70 лв. Отхвърлен поради недостатъчен брой точки. - „Повече идеи за достъпна и прозрачна администрация”, Обща стойност: 507 830 лв., подаден в МДААР гр. София на 30.07.2008 г. - „Създаване на дневен център за възрастни хора (на пенсионна възраст) в гр. Стара Загора”, Обща стойност 325 027 лв. Подаден на 02.09.2008 г. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В ЕВРОПЕЙСКИ СЪБИТИЯ И УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ - Дни на отворените врати (OPEN DAYS) 2008 г. От 6 до 10 октомври 2008 г. в Брюксел се проведе ежегодното събитие Дни на отворените врати (OPEN DAYS) в рамките на Седмицата на регионите и градовете, организирана от Комитета на Регионите и Европейската Комисия. Основни партньори бяха представителствата на регионите в Брюксел. Това е най-мащабното събитие за годината с повече от 100 семинара с регистрирани за тях над 6000 участника, инвеститорско кафене и др. прояви. През 2008 г. участваха 22 конгломерата от 217 европейски региона. На 10 октомври участващите региони проведоха съпътстващо местно събитие под надслов «Европа в моя регион». От България взеха участие градовете Стара Загора, София, Пловдив и Бургас. Стара Загора и РАО «Тракия» участваха в семинар в конгломерат с други представителства на европейски региони. Семинарът «Културен туризъм» се концентрираше върху темата на туризма и приноса му за устойчиво развитие. Нашият регион се представи с мултимедийна презентация за Тракийското културно наследство, неговото опазване, развитие на културен туризъм и как това влияе на регионалното развитие. За презентацията поканихме археолог от Исторически музей «Искра» гр. Казанлък. Темата беше изключително интересна за аудиторията, защото тракийската цивилизация е значима, но малко позната в Западна Европа. По време на семинара бяха разпространени сред аудиторията брошури на английски език с подробна информация за Тракийските гробници от района. На 07.10.2008 г. Стара Загора участва във второ събитие - представянето на Югоизточен Район в България пред Европейския парламент. То бе организирано от работна група от общините Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол и Нова Загора. За представянето бяха подготвени и разпространени в ЕП рекламни материали на Югоизточния район – компакт диск, брошури, плакати, листовки. Беше представен филм с музикален фон от народна музика, изпълнявана от гъдулар от Сливен. Бяха представени вина и типични български специалитети от старозагорско. На представянето на района присъстваха европейски депутати, сред които и г-н Джефри ван Орден, български служители в ЕП, други политици. Предимствата и характеристиките на Югоизточен район забележителности бяха представени лично от българския евродепутат - г-жа Румяна Желева. - Европейска мрежа „Градове за децата”. През 2007 г. в гр. Щутгарт, Германия, Община Стара Загора се включи като съучредител в новосъздадената Европейска мрежа Градове за Децата, подкрепяна от Европейската Комисия, Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа, Съвета на Общините и регионите, Уницеф, Фондация „Роберт Бош”. Мрежата е организирана от Община Щутгарт и се ръководи от Кмета - Вофганг Шустер. В нея членуват още около 50 европейски града, между които: Атина, Аугсбург, Вилнюс, Страсбург, Кьолн, Манчестър, Мюнхен, Печ, Рига, Краков, Гент, Грац, Цюрих, Хага, Леверкузен и др. Мрежата дава възможност да се търсят начини за подобряване условията за живот, игра, учене и пр. на децата и техните родители от европейските градове. По думите на Д-р Ингрид Хам, изпълнителен директор на Фондация „Роберт Бош”: „Мрежата ще служи за една цел: да се помогне на европейските градове да формират своето бъдеще според нуждите на семействата и децата. Това, което градовете не могат да променят сами, ще постигнат чрез сътрудничество, идентифициране и обмен на най-добри практики и информация.” Обменът на най-добри практики и сътрудничеството между градовете - партньори в мрежата се осъществява чрез работа в тематични групи. В мрежата са обособени 7 тематични работни групи: • Работна група 1 „Образование”; • Работна група 2 „Жилищна политика и пространства за занимания на открито”; • Работна група 3 „Здравеопазване”; • Работна група 4 „Съвместяване на работа и семеен живот”; • Работна група 5 „Разбирателство между поколенията: съжителство на стари и млади”; • Работна група 6 „Участие на младежите в обществения живот”; • Работна група 7 „Улично движение и безопасност”. Засега Стара Загора участва в Работната група 7 „Улично движение и безопасност”. През 2008 г. експерт от дирекцията взе участие в работната среща на модераторите през месец септември в Щутгарт. Община Стара Загора предложи и беше одобрена да поеме модераторството на работна група 7 „Улично движение и безопасност” за 2008 - 2009 г. В тази връзка предстои провеждане на работна среща на 7-ма работна група от мрежата, на която Общината ще бъде домакин през месец март`2009 г. Подготовката на срещата започна. Разработват се презентации на най-добри практики в Стара Загора в областта на безопасността на децата и младежите в градската улична среда. Подготвя се също представянето на кампании за превенция на риска от уличното движение и участието на децата и младежите в тези кампании. За подготовката и организирането на домакинската среща през март`2009 г., дирекция УРЕ работи в партньорство с Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”, училища от град Стара Загора, РДВР Стара Загора. - Европейска мрежа ЕЛИСАН На 28.01.2008 г. в Брюксел под патронажа на Комитета на регионите бе учредена Европейската мрежа за социално включване и социално действие ЕЛИСАН. Стара Загора бе сред 104-те града и общини от Европа, съучредители на мрежата. В Мрежата се обменя опит и се осъществява сътрудничество в областта на социалната политика и разрешаването на социални проблеми като: равенството между половете; повишаването на квалификацията и образованието; жилищните проблеми; достъпа до пазара на труда; общественото здраве и др. ЕЛИСАН си поставя за цел да запълни липсата на мрежа от социални услуги, и да разрешава трудностите на конкретни социални групи. Мрежата работи за разпространяване на добри практики и подобряване координацията между държавата и местните власти. - Страсбургски клуб Стара Загора е съучредител на Страсбургския Клуб на местните власти от 2003 г. В него членуват 38 европейски града, които обменят опит и най-добри практики от местното самоуправление и работят по съвместни проекти в областта на образованието, културата, подобряване на градската среда и градския транспорт и възможностите за реализиране на проекти по европейските структурни фондове. През месец октомври 2008 година се проведе традиционната годишна среща на Клуба, заедно с 13 града от Източна Европа. Домакин на срещата беше Община Страсбург. Срещата бе организирана с подкрепата на Съвета на Европа. Гост на форума бе г-жа Данута Хюбнер – Европейски комисар по Регионално развитие, която очерта важността на европейските местни власти за развитието на местната демокрация. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО: Побратимени градове През посочения период продължихме сътрудничеството с побратимените на Стара Загора градове в областта на културата, образованието и градското развитие. Делегация от Стара Загора, водена от зам - кмета г-н Велизар Балабанов посети град Самара по случай празника на града праз месец май`2008 г. През годината беше извършен също и обмен на ученици. За празника на Стара Загора през октомври беше посрещната делегация от гр. Самара, водена от първия заместник - кмет Сергей Арсентьев. През пролетта на 2008 г. духовият оркестър на Стара Загора взе участие в проява в град Радом, Полша. По случай празника на Стара Загора през октомври беше посрещната делегация от гр. Радом, водена от Кмета на града. През 2008 г. разменихме визити във връзка с празника на градовете си с побратимения Крушевац, Сърбия. Обсъжда се участие на старозагорски ученици в прояви в Крушевац. Сътрудничество с други градове и региони През 2008 г. Община Стара Загора възстанови сътрудничеството си с гр. Лариса, Гърция. През месец септември на посещение в южната ни съседка бяха представители на Община Стара Загора, начело със секретаря – г-жа Николинка Горова. Те се запознаха с особеностите на префектура Лариса и обсъдиха конкретни идеи за съвместно разработване на проекти с Община Лариса в областта на туризма. Като резултат, в края на октомври Община Стара Загора подаде в МРРБ проект по ОП „Регионално развитие” за обмен на най-добри практики, свързани с развитието на туризма, в който един от партньорите е Община Лариса. През изминалата година продължихме доброто сътрудничество и с Департамент де ла Дром, Франция. Наша делегация от експерти по туризъм посети департамента и се запозна с интересни и нетрадиционни туристически обекти и нестандартни маркетингови подходи. Експертите имаха възможност да обменят идеи и да почерпят полезен опит от колегите си от Франция. По-късно Департамент де ла Дром бе привлечен като партньор по проекта за обмен на най-добри практики, свързани с развитието на туризма, който Общината подаде през октомври`2008. През 2008 година на посещение в Община Стара Загора бяха: Посланик на Държавата Израел у нас Н. Пр. г-н Ноах Гал Гендлер. – 17.01.2008 г. и 16.12.2008 г.; • Посланик на Кралство Белгия у нас Н. Пр. г-н Филип Беке. - 27.03.2008 г. ; • Посланик на Република Финландия у нас Н. Пр. г-н Кауко Ямсен – 28.03.08 г.; • Посланик на САЩ у нас Н. Пр. г-н Джон Байърли – 04.04.2008 г.; • Посланик на Франция у нас Н. Пр. г-н Етиен дьо Понсен – 18.04.2008 г.; • Посланик на Германия у нас Н. Пр. г-н Михаел Гайер – 18.04.2008 г.; • Посланик на Посолство на Великобритания и Северна Ирландия у нас Н.Пр. г-н Стийв Уилиямс – 10.07.2008 г.; • Посланик на Италия Н. Пр. г-н Стефано Бенацо – 26.07.2008 г.; • Посланик на Русия у нас Н.П. г-н Юрий Исаков – 30.09.2008 г.; • Генерален консул на Гърция в Пловдив Н. Пр. г-н Николаос Пиперигос – 17.10.2008 г.; • Посланик на Индонезия Н. Пр. г-н Имануил Роберт Инкиривани – 10.12.08 г. ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ Със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2008 г. във всички училища задължително се прилага системата на делегирани бюджети. Съгласно ЗДБРБ общината задължително разпредели по формула средствата за финансиране на всяко училище. Съставени са бюджетни сметки на всяка детска градина на база на брой деца, единен разходен стандарт и допълнителни компоненти на база на формула. Единните стандарти в образованието осигуряват средства за трудови възнаграждения и осигурителни вноски на: • 2243 учители и непедагогически персонал издръжката на: • 4257 деца • 14103 ученици в училищата • 321 ученици в спортното училище • 653 ученици в търговската гимназия • 106 ученици в общежитие • осигурени са средства за режийни разходи и поевтиняване на храната на учениците в училищата • осигурени са стипендии за 1400 ученици • осигурени са 500 000 лева за покриване на недостига по държавните стандарти за училищата • През 2008 г. е сключен Колективен трудов договор за детските градини на общинско ниво, изпълнени са всички условия по договора. • осигурени са учебни помагала за подготвителна група на общинските детски градини • осигурени са учебници за І – VІІ клас на учениците в общинските училища • осигурена е задължителната учебна документация за началото и за края на учебната година на общинските детски градини • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в общинските детски градини • за училищата и детските градини, които се отопляват с течно гориво, Община Стара Загора осигури доставката на гориво за отоплителния сезон след проведена процедура по ЗОП • за учениците до 16-годишна възраст в населените места, където няма училища, Община Стара Загора осигурява безплатен транспорт – специализиран, собствен и безплатни карти по транспортна схема • транспортните разходи на пътуващите учители са осигурени в размер на 90% от действителните разходи. В рамките на Национална програма за съфинансиране на общински инвестиционни проекти бяха одобрени финансови средства по: - Модул: „Съфинансиране / 50 на сто / на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради” – за 408 290.67 /50 на сто – 204 145.34 лв./ , одобрени и получени 204 145 лв. - Модул: „Съфинансиране / 50 на сто / на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”- за 192 423.06 лв. / 50 на сто – 96 211.53 / , одобрени и получени 86 550лв. В изпълнение на Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности през учебната 2007/2008 г. в 18 общински училища и в 3 детски градини се обучават 78 деца със специални образователни потребности. Община Стара Загора извърши ремонтни дейности за адаптиране на архитектурната среда. В ІV ОУ “Кирил Христов” са пригодени санитарни възли, в СОУ “Железник” – 1 санитарен възел и външна рампа за инвалидни колички на входно стълбище и санитарни възли и външна рампа в ХІ ОУ . Процесът на интеграция на ромските деца в Стара Загора се осъществява чрез проект на Фондация “Лозенец”, който през учебната 2007/2008 г. обхваща – 219 деца, обучавани в 13 общински училища. През м. август 2008 г. Община Стара Загора сключи Споразумение за сътрудничество с Фондация «Лозенец». През м. септември 2008 г. Общински съвет прие Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2008/2009 г. Осигуриха се безплатни коледни спектакли за децата в детските градини. Проведоха се: Астрономически празници в дните на пролетното равноденствие, лятното и зимно слънцестоене - НАОП ”Юрий Гагарин”. • Ученически прояви за Деня на Европа – конкурс за есе, рисунки и стихотворения на тема “Аз и Европа”. • Младежка инициатива “ 16 май - ден без насилие”. • Дни на отворените врати в Общински детски център – представяне дейността на всички форми в звеното - 1ноември. • Младежки антиспин концерт, организиран от Младежки общински съвет - 1 декември. • Ученически летен отдих, организиран от месец юни до месец септември в двете общински почивни бази – “Каваците”, гр. Созопол и “Паниците”, гр. Калофер. За посочения период в лагерите са пребивавали 900 деца и ученици, от които 674 в УПБ ”Каваците” и 226 в УПБ “Паниците”. • Ученически игри – 2008, проведени от месец февруари до месец юни в три възрастови групи – участваха в различните етапи над 4000 ученици. • Ученическа баскетболна лига – смесени отбори на училищата от града / за първи път в България /. • Държавни първенства по борба класически и свободен стил. • Участие на Световно първенство по бадминтон за ученици. Отборите на ГПЧЕ ”Р. Ролан”- момичета и ПГ по строителство, архитектура и геодезия - момчета, заеха четвърто място. • Тенис турнири от веригата за Национално първенство с участници първите осемнадесет от ранглистата на

   

0 коментарa

Виж още