От днес 130 души започнаха работа по проект„Подкрепа за заетост“ в Стара Загора

От днес 130 души започнаха работа по проект„Подкрепа за заетост“ в Стара Загора

От днес 130 трайно безработни са назначени на работа за една година в изпълнение на проект „Подкрепа за заетост“ от Община Стара Загора. Възложител на проекта е Агенцията по заетостта. Той се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Назначени са 97 работници по озеленяването, 20 спасители бедствия и аварии, 8 техници – екология, 5 работници в строителството и 51 работници по озеленяването, които ще работят във всяко от селата в общината. Останалите ще бъдат разпределени по Административни бюра към Звено „Чистота”. Работниците с длъжност Техник – екология ще работят към Административните бюра и ще поддържат зелените площи около детски площадки, междублокови пространства и паркове. Спасителите бедствия и аварии ще извършват превантивни мерки по коритата на реките, при възникване на пожари и др. Работник – строителство ще работят към озеленяване и комунални дейности . С наетите по проекта лица кметът на Стара Загора Живко Тодоров сключи трудови договори за назначение на пълно работно време, с трудово възнаграждение 380 лв. Средствата ще бъдат осигурявани чрез Агенцията по заетостта от бюджета на проекта. По различни европейски програми през изтеклата 2012г. на работа в Община Стара Загора са назначени 200 безработни лица.

   

0 коментарa

Виж още