От 2013 г. държавните служители може да получат увеличение на заплатите, за да плащат 40 % от осигуровките си

От 2013 г. държавните служители може да получат увеличение на заплатите, за да плащат 40 % от осигуровките си

От следващата година държавните служители може да плащат 40 % от осигуровките си. Това е едно от предложенията за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система на работодатели и синдикати, обсъдени на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Сега държавата плаща изцяло осигуровките, предвижда се както е в реалния сектор, в икономиката, държавните служители да плащат 40 %, държавата 60 %, като това бъде съпроводено с еднократно целево увеличаване на техните възнаграждения, така че реалният доход, който получават, да не бъде намален, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Друго предложение е да се прецизира начинът, по който се определя размерът на дължимите осигурителни вноски в солидарната пенсионна система за работещите в системите на специалните ведомства. Известно е, че и там плащаните осигуровки не съответстват на продължителността и размера на получаваните след това пенсии. Оценката е, че би трябвало там да се завишат от порядъка на 15 процентни пункта плащаните осигуровки, за да се получи такова съответствие. Беше изказана позиция, че в хода на подготовката на бюджета за следващата година тези предложения ще бъдат взети предвид – както това, така и за въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, каза Васил Велев. Съвместните предложения на работодатели и синдикати, обсъдени на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество са били в два раздела. Първият е за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система. Втората тема е свързана с предложения за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог. Те ще бъдат внесени за работно обсъждане в Комисията по трудовите отношения към НСТС. На първо четене нямаше нито едно отхвърляне на предложение, каза Васил Велев. Обсъдено е криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски да се осъществи чрез промяна в Наказателния кодекс, като се спазва същият подход, както при укриване на дължимите данъци, тоест тази практика при укриване на данъци да се разпростре законодателно и при умишлено укриване на осигурителни вноски. Едновременно с това предложението на социалните партньори е лихвата, която се плаща при забава на осигуровки, която в момента е основен лихвен процент плюс 20 пункта, да се намали на основен лихвен процент, плюс 10 пункта или законовата лихва, по която се олихвяват всички забавени други държавни вземания. НСТС е разгледал и пет проекта за постановления на Министерския съвет за изменения и допълнения на различни наредби. Промените се налагат най-вече в резултат на промените в Кодекса за социалното осигуряване.

   

0 коментарa

Виж още