От 3 до 30 септември Община Казанлък въвежда гратисен период за кратковременното паркиране

От 3 до 30 септември Община Казанлък въвежда гратисен период за кратковременното паркиране

От 3 септември влезе в сила Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанък. Тя урежда правилата за изискванията, ограниченията и забраните, свързани с движението на пътните превозни средства по улиците, площадите и пътищатата на територията на общината. Въвежда се и нов ред за краткорвременно паркиране, който е регламентиран в тази Наредба. В глава Седма на Наредбата се въвежда специални раздели от І до VІІ, определящи режима за кратковременно паркиране на автомобили. На пресконференция днес, 3 септември 2012 г., кметът на община Казанлък галина Стоянова съобщи, че за периода от 3 до 30 септември т.г. се въвежда гратисен период относно кратковременното паркиране. Това означава, че длъжностните лица от Община Казанлък ще разясняват въведеното по този начин паркиране в града, без да налагат глоби. Скоби за блокиране на колело на неправилно паркираните автомобили ще бъдат поставяни, няма да отпадне и таксата за престой. Разликата е, че в гратисния период водачите няма да бъдат глобявани за поставена скоба на автомобила, който са паркирали неправилно. След 30 септември глобата за поставена скоба остава същата както досега – 10 лв. В Казанлък са определени 22 зони за кратковременно паркиране на леки автомобили и една зона за товарни автомобили. На всяка зона е поставена табела с пълна информация за водачите на автомобили. Специални табели показват местата за автомобили на хора с увреждания, означени са паркоматите, които ще бъдат 12 на брой, както и местата за служебен абонамент. Общият брой на определените паркоместа във всички зони е близо700. В работни дни режимът на паркиране е от 7 до 20 часа, като таксата за кратковременно паркиране остава същата, както досега – 0.40 лв. до 30 минути; 0.80 лв. – до 1 час; от 1 до 2 часа – 1.20 лв. и от 2 до 3 часа – 2 лв. Талони се закупуват от паркоматите, от двата екипа, отговарящи кратковременното паркиране, от всички РЕП-ве, от Центъра за информация и услуги на гражданите в централната сграда на Община Казанлък, както и от някои търговски обекти. Преференциално паркиране: - 30% от общия брой паркоместа са определени за служебен абонамент. Годишният служебен абонамент е 360 лв. на автомобил. Местата за служебен абонамент ще бъдат отбелязани с табели по утвърден образец. - Със специална маркировка са отбелязани местата за паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания, като броят им е регламентиран в чл.19, ал. 2 от Раздел ІІ на Наредба № 30 - в зони с режим за кратковременно паркиране с до 50 места местата за инвалиди са отделени най-малко 2, над 50 места – най-малко 3, а в близост до сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни и др. подобни дейности – най-малко 5 места. Пропуски ще се издават на хора с увреждания, имащи трайно намалена работоспособност 50% и над 50%. Винетният пропуск се издава за 1 година, но не повече от срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Хората с увреждания, ползващи преференции при паркиране в определените за това зони, заплащат единствено цената за изработка на пропуска. - Преференциално паркиране на автомобили се въвежда и за гражданите, живеещи по постоянен или настоящ адрес в зоните, където е въведен режим на кратковременно паркиране. Правото за полване на преференциално паркиране се предоставя за 1 автомобил на жилище, при условие, че няма гараж или място за паркиране. Тези граждани също получават пропуск за преференциално паркиране, като заплатят само цената за изработката му. Случаи на блокиране на колелото на неправилно паркиран автомобил: В чл. 27 в Раздел VІ на Наредба 30 са регламентирани случаите, при които се поставя скоба на колелото на неправилно паркиран автомобил. Длъжностните лица от звеното за кратковременно паркиране имат правомощията да блокират колелата на неправилно паркирани автомобили в общо 12 случая. Те включват паркиране на автомобилите върху тротоарите, в тревните площи и градинките, върху места, определени за хора с увреждания, паркиране по еднопосочни улици в насрещното движение, на спирки на обществения градски транспорт, като втори ред в лентата за движение и др. Начин на получаване на пропуски за преференциално паркиране: Със Заповед на кмета на община Казанлък от 29 август са одобрени образците на документите, които трябва да подадат всички желаещи да получат пропуски за преференциално паркиране. Това са заявления до Кмета на община Казанлък, които се получават от Деловодството в централната сграда на Общината. В тях са описани всички документи, които трябва да се подадат заедно със самото заявление. За живущите по постоянен или настоящ адрес задължително се подава и Декларация по образец, в която кандидатът за преференциално паркиране трябва да декларира, че не притежава място за паркиране или гаражна клетка, като и не е променял предназначението на съществуващи такива на посочения адрес, където е въведен режим за кратковременно паркиране. За останалите случаи на преференциално паркиране – за служебен абонамент, за живущите по постоянен или настоящ адрес и за хората с увреждания се изисква и Служебна бележка за липса на задължения към Община Казанлък. Образците на заявленията и другите документи, които трябва да се подават по Наредба 301 са публикувани на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg, в рубриката „Актуално”. Стойността на пропуските за преференциално паркиране: Със Заповед № 1610/31.08.2012 г. на Кмета на община Казанлък, на основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 1 т.2 и чл. 21 ал. 4 от Наредба № 30 на ОбС-Казанлък, е определена цената на пропуските за хора с увреждания и на живущи по постоянен или настоящ адрес, където е въведен режим на кратковременно паркиране. Цената на пропуска е 2.00 /два/ лв. Фирмата, изпълнила маркировката по кратковременното паркиране, е „Трафик-Пътна сигнализация” ЕООД. Освен тази маркировка, свързана с паркирането по Наредба №30, фирмата извърши надлъжната и напречната маркировка в града през м. май т.г., във връзка с подготовката на града за Празника на розата ‘2012. Общо е положена 913 кв.м надлъжна маркировка и 1600 кв.м напречна маркировка. „Трафик-Пътна сигнализация” ЕООД е избрана за изпълнител съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки с публична покана. Общият обем на поръчката за цялата маркировка е 31 хил. лв. с ДДС. Преди началото на новата учебна година - 15 септември, Община Казанлък започна със собствени средства възстановяване и освежаване на маркировката пред детските и учебните заведения. Това обхваща хоризонтална маркировка – пешеходните пътеки; вертикална пътна маркировка – навсякъде да има знак „Внимание Деца” и се поставят предпазните огради пред входовете на училищата и детските градини.

   

0 коментарa

Виж още