Официалната версия за обгазяването - професионална некомпетентност

Официалната версия за обгазяването - професионална некомпетентност

Позицията на специалистите Ръководството на РС на химиците при НТС на 28.12.2009 г. на разширено заседание обсъди проблема с поредното обгазяване на атмосферния въздух над Стара Загора. Първоначално, в хронологически ред, бяха маркирани множеството случаи на обгазяване за периода 2002-2009 г. Отбелязани бяха и различни химически съединения, с които е бил замърсен въздухът при всеки един от тях. Това са веществата: серен диоксид, хлороводород, сероводород, азотни оксиди. Маркирани бяха и регистрираните замърсители на почвите множество метали: желязо, мед, хром, кадмий, кобалт, стронций, торий, уран и др. (над 10 броя), както и специфични органични съединения. Наличието на същите замърсители е установено при анализ на плодове, зеленчуци и някои хранителни продукти. Анализите са извършени от Умвелт институт - Щутгарт, Германия. Дискусията беше основно за азотния смог над града за периода 19.11.2009 до 24.12.2009 г. Анализирани бяха данни от АИС при "Зеления клин", както и станциите край с. Могила, с. Ръжена, с. Остра могила и тази на ТЕЦ 2. Коментирана беше официално заявената позиция на държавните институции по проблема "Азотни оксиди". Резултатите от обсъжданията са отразени в следните изводи: 1. Твърдението, че източникът на азотните оксиди са автомобилният трафик и битовото гориво, показва ПРОФЕСИОНАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. Краен продукт на горивния процес и в двата случая са въглеродни оксиди. Медийното огласяване на официалната позиция за източника на замърсяване прави много лоша услуга на българското правителство. 2. Екстремното залпово нарастване на средночасовите стойности на азотни оксиди повече от 20 пъти над фоновата стойност, както и наличие на ЦИКЛИЧНА ПОВТОРЯЕМОСТ за периода 19.11.2009 до 23.12.2009 г. (на 23.12.2009 г. 18 часа от денонощието азотните оксиди постоянно са били над ПДК). Всичко изброено говори за ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАКОНОМЕРНОСТ. 3. Големите количества азотни оксиди говорят за наличие на мощен производствен източник. Първият възможен - азотноторово производство, не съществува. Вторият са взривни вещества и взривни изделия. Освен това нека се има предвид, че успоредно с нарастването на азотните оксиди се повишават залпово и стойностите на сероводорода. (Това съзнателно не се споменава.) Ако към това се прибавят и специфичните метални замърсители, процесът на получаване на екозамърсителите е демаскиран. Явно става дума за унищожаване на взривни изделия, които благовидно наричат утилизация. 4. Използването на климатичната особеност инверсия за обяснение или покриване на проблема изисква своевременната намеса на независими експерти физици - за професионално становище. 5. Дългогодишната екодиверсия над региона задължава ръководството на областта да организира ускорена проверка на здравния статус на населението. Резултатите от медицинските изследвания да бъдат публично оповестени и сравнени със средните за страната. 6. Задължение на държавните институции от най-високо ниво - МС и Прокуратура, е да открият криминалния извършител на екодиверсията в регион Стара Загора за периода 2002 - 2009 г. 7. За активиране процесите на разследването да се доведат до знанието на Европейските институции екопроблемите в Централна България, които по своята същност не са нищо друго освен ПЛАТЕН ГЕНОЦИД над населението. Марина БОЯДЖИЕВА председател на РС на химиците при НТС - Стара Загора

   

0 коментарa

Виж още