Очаква се нарастване на противообществените прояви сред малолетните през лятото според анализ на Местната комисия

Очаква се нарастване на противообществените прояви сред малолетните през лятото според анализ на Местната комисия

По време на летните ваканционни месеци нараства броят на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни извършители от селските райони, сочи анализ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора. През месец май екипът на местната комисия инициира поредица от работни срещи в селата Дълбоки, Братя Кунчеви и Калояновец. Целта е да се разшири обхватът на въздействие върху рискови групи, да се окаже консултативна и методическа помощ при конкретни случаи. Училището се използва като място, където се осъществява най-ранната превенция, и където е възможно информацията да стигне до по-голям брой деца. Днес в кметство Калояновец се организира приемна за деца и родители. В работното посещение на МКБППМН е предвидена екипна среща с кмета, директора на ОУ „Отец Паисий”, районния инспектор и социален работник от ОЗД. Целта е да се набележат превантивни мерки за ограничаване противообществените прояви на учениците в съответствие с конкретните им деяния, да се обсъдят случаи на застрашени от отпадане ученици, деца жертва на насилие и такива с проблеми в общуването и училищните изисквания. Поради ниския социален статус на семействата, на изнесено заседание в кметството членовете на МКБППМН разглеждат образуваните възпитателни дела на петима малолетни и непълнолетни извършители от района. В часа на класа с учениците се дискутират проявите на агресия сред подрастващите, начините за преодоляването им и какво казва ЗБППМН. Посещават се домовете на деца с девиантно поведение, с цел оказване на социална и друга подкрепа, както лична, така и на семействата. В с. Дълбоки в началото на месеца екип от обществени възпитатели и членове на МК проведе срещи - разговори с кмета на селото, районния инспектор към РУП, директора на ОУ „Иван Мирчев” и родители на деца с проблемно поведение. След представянето на учебните филми „Ти гониш” и „Не дишай” учениците дискутираха рисковете от СПИН и тютюнопушене. В с. Братя Кунчеви учениците от ОУ „Христо Ботев” участваха в дискусии на теми „Взаимоотношенията в училище” и „Децата и опасностите, които ги заобикалят”. Бяха проведени индивидуални и групови консултации на деца с наложени възпитателни мерки по ЗБППМН и техните родители.

   

0 коментарa

Виж още