Павилион за продажба на хранителни стоки предлагат да се постави до пасарелката край хотел "Рига"

Павилион за продажба на хранителни стоки предлагат да се постави до пасарелката край хотел "Рига"

Преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ са павилиони, кабини, навеси, спирки на масовия градски транспорт, времени базарни конструкции, монтажни гаражни клетки и др.покрити обекти, както и елементи на градското обзавеждане, поставени върху терени публична и частна общинска собственост. Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, която е задължителна за съгласуване и одобряване на проект. Схемите за поставяне са обща и подробни /чл.7, ал.1 от Наредба №7/ и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях. Части от имоти публична общинска собственост /ПОС/ могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общинския съвет /ОбС/. Предмет на настоящото предложение е един брой терен по одобрена от гл. архитект схема за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, безалкохолни напитки, кафе и сладолед - позиция №17 от одобрената с Решение №912 от 17.06.2010год. обща схема за поставяне на временни съоръжения с площ от 20,25кв.м. – в района на пасарелката, западно от хотел „Рига” С оглед гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, кметът на Община Русе Пламен Стоилов предлага Общински съвет – Русе през месец март да даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, безалкохолни напитки, кафе и сладолед - позиция №17 от одобрената с Решение № 912 от 17.06.2010год. обща схема за поставяне на временни съоръжения, с площ от 20,25кв.м. – в района на пасарелката, западно от хотел „Рига” и начална месечна наемна цена 110,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.

   

0 коментарa

Виж още