Парламентът прие на първо четене Семейния кодекс

Парламентът прие на първо четене Семейния кодекс

Депутатите гласуваха на първо четене внесения от правителството проект за нов Семеен кодекс. Най-важните промени в него са уреждането на фактическото съпружеско съжителство между мъж и жена и въвеждането на брачния договор. В новия кодекс е въведен национален регистър на осиновяващи и единна информационна система за децата, подлежащи на пълно осиновяване, пише в мотивите на вносителите. За да се ускори извеждането на децата от специализираните институции се предлага да се допуска осиновяване без съгласие на родителя, ако той в срок от шест месеца след настаняването на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката. Отпадат предвидените в сега действащия Семеен кодекс минимален и максимален размер на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца.

   

0 коментарa

Виж още