Пет висши училища в страната ще обучават общопрактикуващи лекари по специалност „Обща медицина”

Пет висши училища в страната ще обучават общопрактикуващи лекари по специалност „Обща медицина”

До 15 септември 2008 е срокът, в който кандидатите за специализация във висшите медицински училища могат да кандидатстват по специалност „Обща медицина”. Класирането на специализантите ще стане до 25.09.2008, а обучението им започва от 1.01.2009 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. С Наредба № 15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари (ОПЛ) се определят специални условия и ред за придобиване на специалност „Обща медицина” от лекарите без такава специалност, разкрили амбулатория за първична медицинска помощ (АПМП). До момента разкрилите практики лекари са се обучавали по общия ред за специализация. В Наредба № 15 се предвижда зачисляване за специализация по „Обща медицина” без конкурсен изпит на ОПЛ с разкрита АПМП на места, утвърдени със заповед на министъра на здравеопазването. Броят на местата за специализанти по „Обща медицина” е както следва: - за Медицински университет – София – 900 места; - за Медицински университет – Варна – 560 места; - за Медицински университет – Пловдив – 360 места; - за Медицински университет – Плевен – 150 места; - за Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора – 250 места. Класирането на кандидатите ще се извършва въз основа на успеха от дипломата и от държавните изпити за придобиване на висше образование по „Медицина”. Предвидена е възможност за преразпределяне на незаетите места по висши училища с оглед максимално попълване на определените места. Със Заповед № РД 15-2333/01.08.2008г. на министъра на здравеопазването са определени стойностите на обучение на ОПЛ за един месец по специалност „Обща медицина”. За 6-месечното практическо обучение в акредитирана АПМП ОПЛ следва да заплаща по 80 лв./мес., а за 16-месечното обучение в АПМП под методическото ръководство на лекар с призната специалност „Обща медицина” от акредитирана практика – 30 лв./мес. Предвидена е и дистанционна форма на теоретичното обучение с оглед създаване на възможност за свеждане до минимум откъсването от практиката на ОПЛ за срока на специализацията, което е един от основните проблеми за придобиване на специалност в момента. С оглед възможността за провеждане на по-гъвкава специализация е посочена продължителността на една седмица в академични часове. Регламентиран е срок, в който следва да завърши специализацията – до 6 години от записването на специализанта във висшето училище.

   

0 коментарa

Виж още