Подготвено е прекратяване договора за контрол на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов - Русе” ЕООД

Подготвено е прекратяване договора за контрол на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов - Русе” ЕООД

С Решение №866/22.04.2010 г. на ОбС – Русе Диана Григорова е избрана за контрольор на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов - Русе” ЕООД, гр. Русе. В изпълнение на това решение между нея и Кмета на Община Русе има сключен договор за контрол за времето от 14.05.2010 г. до 14.05.2013 г. включително. Във връзка с постъпването на работа на Диана Ивайлова Григорова в Община Русе като експерт „Информационно обслужване и услуги” по Проект „Областен информационен център – Русе” (ОИЦ), финансиран по ОП „Техническа помощ”, същата е поискала писменото съгласие на Кмета на Община Русе с писмо с Вх. №94ДД/835/16.12.2011 г. за продължаване на дейността й като контрольор в „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов - Русе” ЕООД. Във връзка с направения отказ от Кмета на общината с писмо с Изх. № 94ДД/835/28.12.2011 г. Диана Ивайлова Григорова в заявление с Вх. №94ДД/835/04.01.2012 г. заявява желанието си да прекрати дейността си като контрольор, а в случай, че ОбС – Русе не изрази съгласие за прекратяване на договора й, заявлението й да се счита за предизвестие за прекратяване на същия. Община Русе е едноличен собственик на капитала на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов - Русе” ЕООД. Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Наредба №9 на Обс-Русе, във връзка с чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, Общинският съвет е органът, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала и взема решения за избор (следователно и за освобождаване) на контрольори на общинските еднолични търговски дружества. Поради това за прекратяване на договорното отношение с Диана Ивайлова Григорова е необходимо решение на Общинския съвет. Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, кметът на Община Русе ПЛамен Стоилов предлага Общински съвет – Русе да даде през месец март своето съгласие да се прекрати договора за контрол на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов - Русе” ЕООД от 17.05.2010 г., сключен между Диана Ивайлова Григорова и Кмета на Община Русе в изпълнение на Решение №866/22.04.2010 г. на Общински съвет – Русе.

   

0 коментарa

Виж още