Пожарна безопасност през отоплителният сезон

Пожарна безопасност през отоплителният сезон

От ОД на МВР Стара Загора съветват: Въпреки високите за сезона температури, трябва да имаме предвид, че сме на прага на зимата. След броени дни домакинствата ще започнат да използват различни по вид отоплителни и нагревателни уреди. Значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагреватилн уреди или техническа неизправност. За да намалим риска е необходима сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива. Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро- обезопасеността на нашия дом. За да предотвратите пожар в дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.: АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ПЕЧКА С ТВЪРДО ГОРИВО ИЛИ КАМИНА – Тя трябва да бъде инсталирана според изискванията -на 60 см около нея да няма горими материали, а ако това е невъзможно – пред нея се поставя негорим (стъклен или метален) екран за предпазване от искри, падане на въглени или случайно попадане на материали в камината. Собствениците на отоплителни уреди с твърдо гориво, трябва ежегодно преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комина, особено ако не е бил използван дълъг период от време. Да проверят за пукнатини в коминните тела в подпокривните пространства на сградите и при установяване на такива – да ги замажат. Важно правило е да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печката с твърдо гориво, както и да не се използват дървени въглища за отопление в стая - изгарянето им води до отделяне на голяво количество дим, задушливи и токсични газове. Правилното съхраняване на твърдото гориво и добре закрепените кюнци също са от съществено значение недопускане на пожар през отоплителния период. Огнеборците напомнят, че съгласно Наредба № І-209/ 22.11.2004 г. за пожарна безопасност на обектите, абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради. АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ: - Те трябва да са стандартни и изправни, и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището. Уредът трябва да стои на не по-малко от 80 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – нощем завивките могат да паднат от леглото и да се запалят. Огнеборците препоръчват отоплителни уреди с изключвател при аварийно обръщане - това е задължително за модерните уреди. Не се препоръчва подсилване на предпазителите в ел.таблата. Ако предпазителите със стопяема вложка изгарят, а автоматичните изключват - често и това е признак че мощността на включените ел.уредите е по-голяма от тази която може да понесе токовият кръг. АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОПАН-БУТАН ЗА ОТОПЛЕНИЕ: За да не възникне експлозия, бутилката с газ трябва да не бъде поставяна в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. При подмяна на бутилката, всички спирателни вентили следва да бъдат затворени.Важното е редуцир-вентила да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стаблно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални - от синтетичен каучук. Обикновените се разяждат от пропан-бутана. В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ремонт за газови уреди и особено - на газови бутилки. Преди да включите газовия уред, проветрявайте помещението. Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичността на газовата бутилка с пламък, а само с обоняние или с пенообразуващи вещества. При констатиране на теч, изнесете уреда на открито – двор, тераса. Не забравяйте, че пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско по пода, лесно образува взривоопасни концетрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване ( цигари, искри от контактни ключове, дори искра при включване на осветлението). Поради това е забранено е използването съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения без вентилация и такива, намиращи се под нивото на терена (сутерени, избени помещения и подземни гаражи). При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта. Съхраняването на пълните и празни бутилки с пропан-бутан да се извършва съгласно изискванията на Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеродни газове от 21.10.2004г. АКО ИЗПОЛЗВАТЕ В ДОМА СИ ПРИРОДЕН ГАЗ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕНЕ И СПАЗВАТЕ СЛЕДНОТО: Важно е да се знае местоположението на всички спирателни кранове и вентили – от отделния уред по цялото трасе, включително до газопровода на входа. Пазете газопроводите и гъвкавите връзки към уредите от механични повреди. При този вид отопление отоплителните тела са пожаробезопасни, но трябва стриктно да се спазват указанията на производителя за безопасна експлоатация на котлите. При изтичане на газ в помещението, не включвайте или изключвайте каквито и да е ел.уреди и осветителни тела за да не предизвикате експлозия. Изключете притока на газ от аварийния кран намиращ се във входа на жилището. След изключване на газта предприемете проветряване на загазованото помещение. Достатъчно е да отворите прозорците – помещението в които има изтекъл природен газ лесно се вентилира. При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта.При аварийна ситуация в газовата инсталация уведомете незабавнно аварийната група на Газоснабдяване Не покривайте отоплителните уреди с дрехи, други тъкани или хартия. Не изхвърляйте гореща пепел през прозорец или близо до горими материали. През изминалият отоплителен сезон, поради изхвърляне на все още тлеещи въглени от печки с твърдо гориво са унищожени десетки пластмасови контейнери за битови отпадъци. Поставяйте пепелта и въгллените в метален съд отвън, така че вятърът да не ги разнася. Ако използвате електрически нагревател, убедете се, че не претоварвате инсталацията. Използвайте само стандартни – фабрични удължители. Избягвайте използването на електрически отоплителни уреди в бани или в други места, където могат да влязат в контакт с водата. По цял свят се препоръчва в дома да има детектори за дим. Не оставяйте възрастни хора и деца заключени сами в къщи. Не оставяйте отоплителни и нагревателни уреди да работят, без наблюдение. Ако имате въпроси по противопожарната сигурност на дома ви обърнете се към местните органи на пожарна безопасност и спасяване. Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на РС ПБС. На тел. 160 или 112. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация.

   

0 коментарa

Виж още