По-конкретно за промените в данъчното осигуряване от началото на 2010 год

По-конкретно за промените в данъчното осигуряване от началото на 2010 год

От 1 февруари 2010 г. всички български граждани ще могат да проверяват здравния си статус само чрез страницата на НАП на адрес www.nap.bg. Досега тази информация се проверяваше чрез информационната система на Националния осигурителен институт. Услугата ще бъде публикувана в рубриката „Електронни услуги” на www.nap.bg и ще бъде активна от началото на февруари 2010 г. Проверката на здравния статус ще става по същия начин, както и до сега чрез въвеждане на Единен граждански номер или Личен номер на чужденец и код за спам контрол. НАП напомня на своите клиенти, че от 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски. От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размери на осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица: От 1 януари минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв. • Размерите на дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд “Пенсии”) от 1 януари е : А) за родените преди 1 януари 1960 г. – 16 на сто за фонд “Пенсии”; Б) за родените след 31 декември 1959 г. – 11 на сто за фонд “Пенсии”. • За самоосигуряващите се, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд “Общо заболяване и майчинство”), осигурителните вноски от 1 януари са в следните размери: А) за родените преди 1 януари 1960 г. – 19,5 на сто, от тях 16 на сто за фонд “Пенсии” и 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”. Б) за родените след 31 декември 1959 г. – 14,5 на сто, от тях 11 на сто за фонд “Пенсии”, 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”. От тази година всички самоосигуряващи се лица-съдружници в търговски дружества плащат осигурителни вноски в компетентната териториална структура на НАП по ЕГН, а не както беше до сега по БУЛСТАТ номер. Досега съдружниците в търговски дружества плащаха осигурителни вноски в компетентната структура на НАП по БУЛСТАТ, а данъци в компетентните офиси на НАП по ЕГН. Плащането на осигурителни вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на компетентните териториални структури на НАП. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точният размер и вид на осигурителните вноски, кодът за вид плащане, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането. Важно е да се отбележи, че при попълване на платежните документи самоосигуряващите се лица задължително попълват полето „ЕГН на задълженото лице”. Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg). Най-новата услуга, която е достъпна за клиентите на НАП от днес е подаването на декларации за облагане с корпоративни данъци по Интернет. За да се използва тази услугае необходим електронен подпис или да упълномощят друг, който има електронен подпис, да подаде декларацията им вместо тях. Фирмите, които подадат декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път ползват отстъпка от 1% върху сумата от дължимия данък, но не повече от 1000 лв. Още една нова услуга, която НАП ще предложи на своите клиенти от 10 февруари. Това е декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Тази услуга дава възможност формулярът да бъде изтеглен от интернет страницата на НАП и да бъде попълнен „офлайн”. При разпечатването й се генерира т. нар. „баркод”, който съдържа цялата информация, попълнена от клиента в декларацията. Така, че не е необходимо служителите на НАП ръчно да въвеждат данните от декларацията в системата, а директно при сканирането на баркода, данните се прехвърлят в информационната система на НАП. Освен това в полетата на декларацията са заложени допълнителни контроли, които гарантират, че няма да бъдат допуснати чисто технически грешки. Използването на тази услуга гарантира на клиентите на НАП вярно и точно попълнена информация в декларация. Всеки, който подаде декларацията си чрез интернет, подписана с електронен подпис, ползва отстъпка от 5% при заплащане на дължимия данък до 30 април 2010 г. НАП напомня да не се изчаква крайния срок, както и да се използват алтернативните начини за подаване на декларации – чрез пощата с обратна разписка, на място срещу входящ номер в над 400 станции на „Български пощи” в цялата страна, както и чрез интернет, подписани с електронен подпис. Повече информация за задълженията за подаване на декларации и плащане на задължения клиентите на НАП могат да получат от колцентъра на НАП – 0700 18 700 на цената на един разговор.

   

0 коментарa

Виж още