Правителството предлага Велики петък да бъде обявен за официален празник

Правителството предлага Велики петък да бъде обявен за официален празник

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се предлага Велики петък да бъде обявен за официален празник. Според каноните на християнската религия на този ден не се работи, съобщиха от правителствената информационна служба. Промените предвиждат още Министерският съвет да има право да обявява и дни за оказване на признателност, а общинските съвети – празнични дни на територията на съответната община. Новите текстове в Кодекса на труда дават възможност за създаване на областни съвети за тристранно сътрудничество. Чрез тях ще се гарантира възможност за обсъждане и изразяване на мнение по широк кръг въпроси на социалната политика с областно значение, отнасящи се до регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище. Регламентира се зачитането за трудов стаж на времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, както и при заемане на длъжност в институция на ЕС. Предвижда се, когато срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка на ЕС, на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни, страните да уговарят поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Правителството предлага още за срока на заемането на длъжност в институция на ЕС трудовото правоотношение в България на работника или служителя да се запазва и работодателят му дължи основното трудово възнаграждение. Изменя се и определението за масови уволнения с цел да се отстрани допусната неточност.

   

0 коментарa

Виж още