Правителството прие предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството прие предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството прие предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, съобщиха от правителствения пресцентър. Целта е противодействие на негативните тенденции в инвестиционната активност, подобряване на инвестиционната среда за привличане и задържане на капиталовложения и на свързаните с тях нови работни места. С измененията се въвеждат новите изисквания на Регламент 800/2008, който е свързан с деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар. Предвижда се по-гъвкав подход за прилагането на правилата за държавните помощи, както и намаляване на праговете за инвестиции, под които не могат да се ползват насърчителните мерки по закона. С приетите промени инвеститорите ще могат да придобиват имотите - частна държавна или общинска собственост и на цени по–ниски от пазарните, като цената не може да бъде от по-ниска от данъчната оценка на имота, когато са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент 800/2008. Въвежда се и нова възможност еднолични дружества с държавно или общинско участие да могат да извършват продажба, замяна, наем или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху недвижими имоти без търг или конкурс след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала и писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката. В допълнителните разпоредби се прецизират основните понятия, като например „високотехнологичните дейности”, „икономически необлагодетелствани региони”, въвеждат се нови - за индустриални зони и технологични паркове.

   

0 коментарa

Виж още