Правителството прие процедурата за прехвърляне на жилищноспестовните влогове.

Правителството прие процедурата за прехвърляне на жилищноспестовните влогове.

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, за да го приведе в съответствие с промените в Закона, влезли в сила в края на ноември м. г. С тях беше предвидена възможност за прехвърляне на жилищноспестовните влогове, открити до 31.12.1990 г., на роднини по права линия, а по съребрена – до втора степен включително, съобщиха от правителствената информационна служба. Промените в правилника указват точно процедурата за прехвърляне на жилищноспестовните влогове. Прехвърлянето на права върху такъв влог се извършва от клоновете на Банка ДСК – ЕАД, която в тридневен срок уведомява местната комисия към съответната община. Местните комисии разгласяват по подходящ начин правото на титулярите на жилищноспестовни влогове, невключени в окончателни списъци, както и на приемателите на права по влог, да представят изискваните по закон документи.

   

0 коментарa

Виж още