Превантивните мерки за недопускане на бедствия – ангажимент на областните управители и кметовете

Превантивните мерки за недопускане на бедствия – ангажимент на областните управители и кметовете

Вземането на превантивни мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене, стават основен ангажимент на областните управители и кметовете, стана ясно от Решение 130/10.02.2012 година на Министерски съвет. Сред отговорностите, които възлага решението са създаване на организация за наблюдение на язовирите, оповестяване и извеждане на населението при възникване на опасност от наводнение, спешни действия за осигуряване на проводимост на критични участъци по речните корита и съоръжения, както и предприемане на мерки за укрепване на защитните такива. Губернаторите и кметовете ще наблюдават също така дали собствениците или ползвателите на язовири изпълняват предписанията за източване на водоемите до минимален безопасен обем. Днес областният управител Константин Гребенаров участва в работна среща по темата, организирана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по време на която стана ясно, че потенциално опасните язовири в страната са 11 и нито един на територията на област Бургас. Според основната информация, с която разполага Областна администрация Бургас, общият брой на язовирите в областта за 2011 година е 240, от които 36 потенциално опасни, но само при екстремални условия, като обилно снеготопене в следствие на продължително затопляне през зимния сезон. От тях три са държавна собственост, в управление на „ВиК” ЕАД Бургас. Това са язовирите „Камчия”, „Ясна поляна”, „Ново Паничарево”, чиито води се използват за питейно-битово водоснабдяване. По информация на Басейнова дирекция същите приливат от преливниците с минимални количества, нормални за зимния сезон и са под непрекъснат контрол и наблюдение. Девет също държавна собственост се стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море - „Крушево”, „Церковски”, „Скала 1”, „Скала 2”, „Детелина”, „Порой”, „Ахелой”, „Трояново”, „Барган”. По информация на дружеството язовирите са наполовина празни, контролирано се изпускат някои от тях, облекчителните им съоръжения са в изправно техническо състояние, под непрекъснато наблюдение са и няма опасност да прелеят и доведат до бедствени ситуации. Останалите язовири са общинска собственост или отдадени от общините на концесия. Според информацията, която са подали кметовете до областния управител, язовирите се наблюдават, концесионерите са уведомени да предприемат всички превантивни мерки по безаварийното им функциониране. Утре областният управител Константин Гребенаров свиква среща с всички отговорни институции за разпределяне на ангажиментите, разписани в Решение 130 на Министерски съвет.

   

0 коментарa

Виж още