Представиха в община Стара Загора възможности за финансиране на общински проекти за детски градини

Представиха в община Стара Загора възможности за финансиране на общински проекти за детски градини

Днес, 17.07.2013г., експерти от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Областен информационен център – Стара Загора представиха в община Стара Загора възможности за финансиране на общински проекти за детски градини по компонент 2 „Деца в риск" на програма BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Лекторът от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН Георги Гетов разясни изискванията за кандидатстване пред представители от общинските администрации в област Стара Загора Общият бюджет на по Компонент 2 „Деца в риск" е близо 1,85 милиона евро. Програмата покрива до 100 процента от разходите, като се отпуска финансиране в размер от 200 000 до 250 000 евро на проект. Допустими кандидати по схемата са общини и сдружения на общини, които трябва да обхванат в предвидените дейности на проект най-малко 5 детски градини и поне 200 деца от целевата група. По процедурата се допуска партньорство с публични институции, общини и неправителствени организации. Ще се подпомагат дейности за подобряване на подготовката за училище, социалните и езикови умения на деца на възраст от 3 до 6 години от социално слаби или ромски семейства. Ще се финансират също ремонт на детски градини, осигуряване на оборудване с цел подобряване на учебната обстановка, закупуване на образователни материали и учебни пособия. Крайният срок за кандидатстване е 5 септември 2013 г., а пълния текст на обявата, насоки за кандидатстване и всички съпътстващи ги приложения, могат да бъдат намерени на следната интернет страница: www.mon.bg/below/eeagrants.

   

0 коментарa

Виж още