Предстои провеждане на процедура за последваща акредитация на СБАЛПФЗ – Русе ЕООД

Предстои провеждане на процедура за последваща акредитация на СБАЛПФЗ – Русе ЕООД

В Общински съвет –Русе е постъпила Докладна записка с вх. № 439/13.10.2011г от д-р Димитър Граматиков – управител на „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД. С нея се иска даване на съгласие от Общински съвет – Русе за провеждане на процедура за последваща акредитация на лечебното заведение за едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. Съгласно чл. 24, ал. 1 от посочената наредба процедурата по акредитация започва след даване на съгласие за това от Общото събрание на съдружниците на лечебното заведение. Според чл. 147, ал. 2 от ТЗ едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание. Община Русе е едноличен собственик на капитала на „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД. Видно от чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 на ОбС-Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества когато Община Русе е едноличен собственик на капитала Общински съвет - Русе решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Общински съвет - Русе през следващия месец ще реши за провеждане на процедура за последваща акредитация на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД за едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.

   

0 коментарa

Виж още