Предстояща сесия на Общински съвет Карлово

Предстояща сесия на Общински съвет Карлово

На предстоящата сесия на Общински съвет Карлово, която ще се състои на 25.07.2013 г. от 10 ч. в зала “Васил Караиванов” ще бъдат разгледани 85 Докладни записки, каза на пресконференция председателят Стойо Карагенски. По-важните от тях са: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация; Приемане и одобряване на проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карлово, в който по различни проекти е заложено усвояването на 185 мил. лв.; Ще бъдат разгледани и предложения за промени и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово и Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на общината. По друга точка от Дневния ред ще бъде дадена информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Карлово за първото тримесечие на 2013 г. На сесията ще бъде внесена Докладна записка за сключване на договор с изпълнител за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Карлово. Дневният ред включва и няколко точки, свързани със социални теми, а именно: Осигуряване на сграден фонд за функциониране на Дневен център за възрастни хора с увреждания; Осигуряване на сграден фонд за функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция и Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа – гр. Карлово от 50 на 70 места. По предложение на кмета д-р Кабаиванов ще бъде разгледана и Докладна записка за изграждане на Алея на Войнската слава на Карлово, която ще се намира от южната страна на пешеходната алея по бул. “Ген. Карцов”. Останалите точки от Дневния ред са свързани с разпореждане с общински имущество, както и отчет на председателя ОбС за работата на Общински съвет през първото полугодие.

   

0 коментарa

Виж още