През март завършва изпълнението на проекта WANDA относно управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав

През март завършва изпълнението на проекта WANDA относно управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав

С оглед осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав със седалище в Русе си поставя за цел до месец март да завърши изпълнението на проекта WANDA относно управление на отпадъците от корабоплаване по р. Дунав. Така се допринася за развитие на устойчив транспортен сектор чрез постигане на висока степен на безопасност и сигурност, и ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората. Общ бюджет: 1,667,240 € За проекта: Проектът WANDA е насочен към създаване на устойчив, екосъобразен и транснационационален координиран подход при управление на отпадъците от корабна дейност – включително за развитието и прилагането на съответните мерки – по протежението на р. Дунав, за да се защитят водните ресурси и екосистемите. Дейности и ползи •Въз основа на съвместна концептуална рамка националните концепции за управление на отпадъците ще бъдат доразработени и изменени от съответните партньори от страните участнички. •Пилотни действия – практически решения за събиране на опасни, както и маслени, както и други корабни отпадъци – ще се реализира в Горен (AT, SK, HU) и Долен Дунав (RO). Дейностите ще включват изясняване на основните параметри на изискванията, изпълнение на пилотните дейности и размяна на опит. •Финансовият модел за мазни отпадъци от корабна дейност ще бъде разработен за Горен Дунав (AT, SK, HU). Дейностите ще включват изясняване на основните параметри на местно ниво, разработване на модел, включително процедури за събиране на такси и изпълнение на концепцията. •Транснационалният коридор включва участието на всички проектни партньори, както и обмен на информация с ICPDR, Германия, Дунавската комисия, CCNR, Международна комисия за опазване на р. Сава и други заинтересовани страни ще бъдат съпричастни към концепциите за управление на отпадъците, пилотните действия и финансовия модел. Продължителност, географски рамки и консорциум •WANDA започва м. април 2009 и продължава до м. март 2012. •9 проектни партньора от 7 държави: AT, SK, HU (2x), HR, RS, RO (2x), BG •Подкрепящи организации: WANDA Консултативна експертна група (наблюдатели), например ICPDR, Дунавската комисия, CCNR, WSD-Süd, Международна комисия за опазване на р. Сава и т. н. •Водещ партньор: via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH A-1200 Wien, Am Brigittenauer Sporn 7; www.via-donau.org Решаването на проблемите за водното замърсяване са от особена важност за Дунавския регион. Целта е да се установи стабилна координация между няколкото партньора, заради Пан –европейския коридор № 7, който е един от 10-те транспортни коридора, свързващ Северно с Черно море през речния канал Рейн - Майн - Дунав. Няколко мерки бяха взети в тази насока. През последните години в България се реализираха няколко екологични програми. През 1994 България заедно с още 13 други европейски страни подписа в София Конвенция за замърсяването по р. Дунав. Основната цел на конвенцията беше да се контролират „Железни врати” І и ІІ. Като цяло националните стратегии и политики на България в областта на управлението на отпадъците при корабоплаването па р. Дунав е систематизирано в няколко документа – Оперативни програми „Транспорт”, „Околна среда” и „Регионално развитие”, Национална стратегическа референтна рамка, Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010, Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006-2015, Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015, Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България и т.н. Като платформа за координация и хармонизация на дейностите в областта на управление на отпадъците, този проект е свързан не само с националните политики и стратегии на България, но и с транспортната политика на Европейската комисия по отношение на превенция при управлението на отпадъците от корабите също така. Без съмнение най-важното събитие през последните месеци е успешното изпълнение на пилотните дейности за управление на отпадъците, генерирани от корабоплаването в районите на Горен и Долен Дунав. Всички услуги, предоставени по време на пилотните дейности бяха безплатни за всички плавателни съдове, независимо от националността им. През юни и септември 2011 г. в Горен Дунав, по конкретно в Австрия и Унгария, се предостави мобилна услуга за събиране на трюмни води, отработени масла и други видове мазни и маслени отпадъци от корабоплавателна дейност. През първата част от пилотната дейност мобилния съд за събиране на отпадъци извърши събиране на отпадъци в отсечката от Линц до Будапеща. През втората част от пилотната дейност отсечката, в която се извършва безплатната услуга (събиране на отпадъци), достигна по течението на р. Дунав до границата между Унгария и Хърватска, като по този начин за първи път подобна безплатна услуга се предостави в отсечка, с дължина от 700 км (от Линц до Мохач). По време на пилотната дейност са събрани общо около 400 м3 трюмни води, 69 м3 отработени масла и повече от два тона твърди маслени и мазни отпадъци от корабоплавателна дейност. В Словакия осъществяването на подобна дейност беше изправено пред някои препятствия от законодателен характер. Във връзка с това през август 2011 г. Изследователският институт за водите Братислава (VUVH) организира конференция на тема - проблеми, свързани с управлението на отпадъците от корабоплаването. По време на конференцията бяха представени и дискутирани законодателната рамка и инфраструктурните възможности в областта на управление на отпадъците. В срещата участие взеха заинтересовани лица на национално ниво, политически ангажирани лица и партньори по проекта, които дискутираха възможни решения по отношение настоящата ситуация, едно от които е разработването на международна конвенция за отпадъците от корабоплаването. Освен това бяха изпълнени и пилотни дейности за други видове отпадъци от корабоплаването. Една от тези пилотните дейности е прилагане система за маркиране на отпадъците от корабоплаването в официално открития на 18 май 2011 г. Зелен терминал на пристанище Бая, Унгария. През месец октомври 2011 г. във Виена, на шлюз Персенберг и пристанище Еншафен бяха планирани и организирани плаващи съоръжения/кей/ за събиране и на други видове отпадъци, като батерии, бои и разтворители. През месец август 2011 г. в отсечката на Долен Дунав между Гюргево, Румъния и Русе, България беше изпълнена пилотна дейност – безплатна мобилна услуга за събиране на отпадъци от корабоплаването. Освен това беше осигурено и стационарно съоръжение, разположено на пристанище Гюргево, Румъния за събиране и третиране на мазни и маслени отпадъци от корабоплаването. При тази трансгранична пилотна дейност бяха събрани и обработени общо 109 м3 мазни и маслени отпадъци от корабоплаването. Реализирането на пилотни дейности не беше ограничено само във вътрешноводните пространства. През месец септември 2011 г. в морския участък на р. Дунав, в пристанища Галац и Тулча, Румъния беше осигурена безплатна услуга за събиране на отпадъци чрез мобилни и стационарни съоръжения. Услугата включваше събиране, временно съхранение, третиране и обезвреждане на опасни отпадъци и други видове отпадъци от корабоплаване, а именно рециклируеми отпадъци, отпадъчни води и битови отпадъци. За всички пилотните дейности беше осъществен мониторинг в съответствие с националните изисквания и европейските директиви относно управление на отпадъците от корабоплаването. Събраната информация е в процес на обработка и ще бъде използвана за по нататъшно планиране на дейностите за управление на отпадъците. Във връзка с финансовото обезпечаване на обезвреждането на отпадъци от корабоплаване е необходимо създаване на международен финансов модел. В момента холандската консултантска фирма НЕА извършва проучване на експертните мнения и опита на заинтересовани лица, специализирани във вътрешноводния транспорт, властите и Съвета на наблюдателите по проект WANDA по отношение начините за финансиране на обезвреждането на отпадъци от корабоплаването. За дунавския регион се препоръчва постепенното изпълнение на винетната система; тя беше избрана като най-приложима алтернатива в сравнение със системите за пристанищно таксуване или таксуване при закупуване на гориво. Критериите, според които е избрана винетната система са практическото й приложение, ниски административни разходи, спазване на принципа „замърсителя плаща” в комбинация с индиректното плащане и съвместимостта със системата за управление на отпадъците от корабоплаването в региона на р. Рейн. Данните, получени по проект WANDA ясно сочат необходимостта от създаването и подписването на международен документ (конвенция), като влязлата в сила конвенция за региона на р. Рейн, с цел постигане на унифицирано, трансгранично хармонизирано управление на отпадъците от корабоплаването по цялото протежение на р. Дунав. Успешното транснационално сътрудничество би изиграло ключова роля в разработването на подобна конвенция. В тази връзка консорциумът по проект WANDA разработи и последващо предложение за проекта, в което са включени и партньори от Украйна и Молдова. Основната цел на новото проектно предложение е разработване на Международна конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по р. Дунав. Ударението се поставя и върху създаването на лесна за употреба, широкообхватна система за управление на отпадъците от корабоплаването в близкото бъдеще. В това число превантивни мерки за намаляване на генерираните количества отпадъци по плавателните съдове, подобряване на системата от пристанищни съоръжения за приемане на отпадъци от корабоплаването, използване на РИС при управление на отпадъците, практическо приложение на винетната система, както и обвързване на пристанищните системи за приемане на отпадъци в морската част от р. Дунав със пристанищните системи за приемане на отпадъци във вътрешноводните пространства на р. Дунав. Тези цели и дейности бяха заложени в предложението за последващ проект, което беше подадено в рамките на четвърта покана за проектни предложения по програма „Югоизточна Европа“ в края на м. ноември 2011 г. и ще бъде разгледано и оценено през следващите месеци.

   

0 коментарa

Виж още