През октомври експертите на 16–те регионални инспекции РИОСВ са проверили 1840 обекта

През октомври експертите на 16–те регионални инспекции РИОСВ са проверили 1840 обекта

През октомври със заповеди на РИОСВ е преустановена дейността на три площадки за дървени въглища по открит способ и на четири – за черни и цветни метали През октомври експертите на 16–те регионални инспекции са проверили 1840 обекта, направили са 1016 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и са издали наказателни постановления за повече от 400 хил. лв. Акцент в контролната дейност на РИОСВ са извършените проверки на площадки за производство на дървени въглища по открит способ и на площадки за черни и цветни метали. През изминалия месец са издадени заповеди за спиране на дейността на: - площадки за производство на дървени въглища по открит способ на „Нилекс” ООД – в с. Гранитово, община Елхово /от РИОСВ - Ст. Загора/, на „Корект” ЕООД- в с. Долни Главанак и на „Кромлех” ЕООД- гр. Кърджали /от РИОСВ-Хасково/ - две площадки за черни и цветни метали в Габрово и с. Донино, община Габрово и една площадка за излезли от употреба МПС в Габрово /от РИОСВ-В.Търново/ - за топене и леене на цветни метали на фирма „Гес Трейд” ООД /от РИОСВ – Перник/. За незаконен добив на варовик РИОСВ– Варна е издала наказателно постановление в размер на 80 000 лв. на ЕТ„Атлант Кръстев - Валентин Върбанов”, а РИОСВ–Ст. Загора е санкционирала с 50 000 лв. „Биндер” АД за добив на подземни богатства без представена концесия в землището на с. Струпец. През изминалия месец РИОСВ–Бургас е наложила месечна санкция за замърсяване на крайбрежните морски води над допустимите норми от пречиствателна станция за отпадъчни води „Равда-Слънчев бряг” в размер на 118 734 лв. и на ПСОВ-Поморие в размер на 32 803 лв., а за превишаване на нормите за серен диоксид и прах за 2009 г., РИОСВ – Велико Търново е наложила еднократна санкция в размер на 117 455 лв. на “ТЕЦ Свилоза” АД. За неспазване на условията в комплексните разрешителни със 100 000 лв. е санкциониран „Брикел” ЕАД, на „Биовет” глобата е в размер на 20 000 лв., а на “СИБИ” ООД - 10 000 лв. За причинено аварийно замърсяване на въздуха от „Смарт кемикълс” ЕАД, РИОСВ - Ст. Загора е наложила санкция на фирмата в размер на 20 000 лв., а за изгаряне на кабели от разкомплектоване на излезли от употреба МПС, фирма „К-Груп” ЕООД е глобена с 3 000 лв. от РИОСВ – Монтана. За допуснати нарушения в областта на управление на отпадъците са издадени наказателни постановления за повече от 125 хил. лв. Само РИОСВ–Пловдив е издала 20 наказателни постановления на обща стойност 40 645 лв., РИОСВ–Варна – 5 наказателни постановления за 23 000 лв., а фирмите „Eйч Кей Ди Трейд” и „Алси” ЕООД са глобени с по 10 000 лв. за незаконен превоз на отпадъци.

   

0 коментарa

Виж още