Пресконференция по проект “Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово”

Пресконференция по проект “Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово”

В заседателната зала на Община Карлово се проведе стартова пресконференция, на която бе представен проект “Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. На пресконференцията присъства Радослав Колев – ръководител на научния екип, които ще реализира проекта, Стефан Стефанов – секретар на Общината и ръководител на проекта, Люба Малешкова – н-к отдел “АИО и човешки ресурси” - координатор, Атанас Кузманов – н-к отдел “Счетоводство” и счетоводител на проекта. “Целта на проекта е подобряване организацията на работа на общинска администрация за ефективно изпълнение на функциите й. Това ще бъде постигнато чрез оптимизиране на нейните функции и подобряване организацията и работните процеси. Проектът е насочен към служителите от Общинска администрация Карлово, с цел повишаване на качеството на предоставяните услуги, които предлага Общината”, това заяви Люба Малешкова. За подобряване на комуникацията, както между отделните звена в администрацията, така и с гражданите ще бъде направен функционален анализ, на базата на който ще бъдат изготвени вътрешни правила, инструкции, наръчници и образци на вътрешно-административни документи. Ще бъдат провеждани съпътстващи обучения за прилагане на разработените нови правила; дейности по информация и публичност. Продължителността на проекта е 16 месеца, а размера на безвъзмездната финансова помощ от ОПАК 105 880 лв.

   

0 коментарa

Виж още