Приемат се проекти за преструктуриране на фермите

Приемат се проекти за преструктуриране на фермите

От март 2012 г. фермерите отново ще могат да кандидатстват за европейски средства за преструктуриране на стопанствата си. Тогава стартира прием за подаване на заявления за подпомагане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. По Мярка 141 могат да кандидатстват всички фермери, които имат малко или средно земеделско стопанство, обработват земя и отглеждат животни и искат да развиват своята дейност. За финансиране по тази мярка стопаните могат да получат напълно безплатни консултантски услуги от офисите на Националната служба за съвети в земеделието на Министерство на земеделието и храните. Предоставяната финансова помощ е в размер на 7500 евро, които се изплащатза пет години - по 1500 евро на година. Земеделските стопани с одобрени проекти по мярка 141 могат да кандидатстват и по други мерки от ПРСР, като мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”, мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, мярка 142 „Създаване на организации на производители” и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” с цел ефективно преструктуриране и модернизиране на фермите си, така че те да бъдат конкурентни на пазара. За повече информация и безплатна консултация стопаните могат да ползват телефон *AGRO (*2476) или 070012476 /на цената на един градски разговор/.

   

0 коментарa

Виж още