Приключи проект Солидарност

Приключи проект Солидарност

На 21 февруари се състоя заключителната пресконференция на проект „Солидарност” на Община Казанлък, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Пресконференцията бе ръководена от заместник-кмета Лилия Цонкова с участие на екипа по проекта. Присъстваха още Янита Прангова, директор на дирекция „Социално подпомагане”, Даниела Русева, началник-отдел „Закрила на детето”, и Илиана Жекова, директор на на Бюро по труда – Казанлък, както и потребители на социалните услуги. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора чрез дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”- фаза 3”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 198 568,27 лв. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”. Продължителността му е 14 месеца и приключва на 28.02.2012 г. Основната цел на проект „Солидарност” е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Казанлък. Потребители на социалната услуга са възрастни и деца, самотни хора, възрастни и деца с увреждания, които по различни причини са изпаднали в изолация и невъзможност сами да организират социалния живот или бита си. За домашни помощници и социални асистенти са наети безработни лица, трудово заети лица в т.ч. наети и самонаети, неактивни лица в т.ч. студенти, придобили право на професионална пенсия или придобили право на пенсия за трудов стаж и възраст, лица в трудоспособна и надтрудоспособна възраст. На територията на 11 населени места в община Казанлък са предоставени услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”, като общо потребителите са 121 души, от които 3 деца, а хората, извършващи услугата, са 49. С приключването на този проект Община Казанлък не приключва работата си по социалната ангажираност към нуждаещите се хора в общината. Тя ще кандидатства по нови проекти, предоставящи същите социални услуги, но водещата роля в осигуряване на социално подпомагане и финасовия ресурс за това е на държавата и на съответната агенция. Добрата новина е, че проектът на Община Казанлък „Подкрепа за достоен живот” за лични асистенти е продължен до 3 септември и обхваща 31 потребители и 31 предоставящи услугата хора.

   

0 коментарa

Виж още