Проведе се Общо събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Проведе се Общо събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Стара Загора

Днес /3 февруари/ се проведе Общо събрание на СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците Стара Загора", на което се обсъди и изготви становище по Доклада за сценарий по управление на отпадъците в регион Стара Загора, разработен от Консултанта по проекта за техническа помощ -консорциум RNEP. Освен това единодушно бе избран и конкретен сценарий, който да бъде предложен за реализацията на инвестиционен проект "Изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъците". На заседанието присъстваха опълномощените представители на всичките 12 общини, членове на сдружението - Стара Загора, Опан, Гълъбово, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Чирпан, Раднево, Павел баня и Твърдица. В началото на ОС бе одобрено становището на Сдружението относно изготвения доклад на консорциума. Представителите на общините се обединиха около мнението, че предложените разходи в доклада са прекалено завишени и трябва да се оптимизират, като не се надвишава предвидената сума от 52 млн. лв. Поради голямата вариантност на възможностите, членовете на сдружението подложиха на гласуване поотделно всеки от възможните елементи на Регионална бъдещата система. Така след два часа и половина дебати единодушно бе прието следното решение: Общото събрание на СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците-Стара Загора” приема като най-подходящ за региона сценария за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците, включващ: • Изграждане на 3 бр. претоварни станции, разположени в общините Казанлък, Гурково и Гълъбово. ПС Казанлък ще обслужва общини Казанлък, Мъглиж и Павел баня; ПС Гурково ще обслужва общини Гурково, Николаево и Твърдица; ПС Гълъбово ще обслужва общини Гълъбово и Раднево. • Изграждане на площадката на Регионалното депо на инсталация за предварително сепариране на отпадъците, включваща: - Линия за ръчно сортиране на отпадъци от райони с търговско и институционално предназначение с висока концентрация на рециклируеми материали; - Линия за механично сортиране (шредиране и пресяване) на поток, който съдържа домакински отпадъци предимно от жилищни зони с високо съдържание на хранителни отпадъци и по-малко рециклируеми материали. • Изграждане на площадката на Регионaлното депо на съоръжение за компостиране от закрит тип, включващо инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за компостиране на биоразградими материали от смесени битови отпадъци. • Изгражане на всяка от трите претоварни станции (Казанлък, Гурково и Гълъбово) на площадки за открито компостиране на зелени отпадъци. • Изграждане на І-ви етап (една клетка) на Регионално депо, включващ цялата необходима съпътстваща инфраструктура и съоръжения. Изграждане на 4 площадки за временно съхранение и шредиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) по една на площадката на Регионалното депо и на трите претоварни станции и доставка на мобилно съоръжение за шредиране на ЕГО Одобреният сценарий ще се изпрати на консултантите по Техническата помощ за изготвяне на детайлни оптимизирани разчети за необходимите инвестиционни разходи за реализиране на проекта, както и разчети за оперативните разходи и себестойността на тон отпадък. Консултантът ще трябва да извърши анализ на единичните цени на включените в избрания сценарий съоръжения и дейности и да изготви анализ на социалната поносимост на таксите, които следва да се събират от населението на съответната община. Ще се изиска от консултанта оптимизацията на инвестиционните разходи да бъде съобразена с определените за региона по ОП «Околна среда 2007 - 2013 год.» финансови средства за реализация на проекта.

   

0 коментарa

Виж още