Проверени са 8 общини по Наредбата за опаковките

Проверени са 8 общини по Наредбата за опаковките

В рамките на 2 седмици експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки в 8 общински центъра на контролираната територия за спазване на изискванията на Наредбата за опаковките*. Съгласно нормативния документ до 15 декември 2012 г. кметовете на общини трябваше да представят писмени справки на Министерството околната среда и водите за сключени договори с организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, обхванатото в системите за разделно събиране население, схема на разположение и брой съдове. На кметовете на Дулово, Исперих, Кубрат, Разград, Тутракан и Бяла са съставени актове за установяване на административни нарушения за непредставяне на информация, за което в Закона за управление на отпадъците е предвидена глоба от 500 до 3000 лева. При проверката на документацията е установено, че всички общини имат сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, но практиката показва, че системите не функционират ефективно на места. Част от общините в Област Силистра имат сключен договор с „Имапакт корпорейшън” АД, но разрешителното на тази организация е отнетo. В други населени места организациите не изпълняват коректно договорите си – не са предоставени съдове, или са прибрани поради икономическа неефективност на системите. Съгласно ЗУО, системите за разделно събиране на отпадъци обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват всички места с население по-голямо от 5000 жители и курортните места.

   

0 коментарa

Виж още