Проект за бюджет на Община Стара Загора за 2011 година

Проект за бюджет на Община Стара Загора за 2011 година

Предложеният проект за бюджет на Община Стара Загора за 2011 година е разработен в условията на реалностите, определени от затвърждаващите се негативни тенденции от 2010 година за свиване на държавните трансфери и нестабилни собствени приходи. Бавните темпове на растеж в българската икономика , предизвикани от световната икономичиска криза все още не са преодолени. Рамката на Републиканския бюджет 2011 е изготвена при прогноза за икономически ръст от 3.6% за 2011г. Прогнозите са външният сектор да бъде основно двигател на икономическата активност при продължаване на тенденцията за умерен реален растеж на износа. През настоящата година се очаква и частично възстановяване на потреблението на домакинствата, което отбеляза най-съществен спад в края на 2009 г. и началото на 2010г. В ситуация на намаляваща икономическа активност, водеща до свиване на приходната част на бюджета, като основна мярка за постигане устойчивост на макроикономическата система, правителството се ангажира с поддържане на балансиран национален бюджет. Балансираният бюджет е необходим като доказателство, че държавните разходи са под контрол дори по време на криза. Балансираният бюджет е сигнал за стабилността на публичните финанси на страната. Намаляващите бюджетни ресурси в условията на икономическа рецесия налагат оптималното и ефективното им разпределение в рамките на възможностите на бюджета за 2011 година. Проекто бюджетът на Община Стара Загора за 2011 година е разработен в съответствие с макроикономическите показатели и допускания в консолидирания държавен бюджет. По важните акценти в него са:  Запазване на данъчната тежест за гражданите (въпреки възможността за по-високи ставки и данъци);  Запазване размера на общинските такси и цените на слугите;  Ориентиране на разходите към стимулиране на растежа;  Запазване числеността на персонала и средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала;  Оптимизиране на разходите за издръжка и ориентиране на същите към програмни бюджети;  Относително запазване размера на капиталовите разходи;  Запазване размера на минималната работна заплата. ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРИХОДИ в Бюджет 2011 възлизат на 78 789 хиляди лева от които: І. Приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности - 41 513.0 хиляди лева 1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 39 342.3 хиляди лева 2. Целева субсидия за капиталови разходи 80.0 хиляди лева 3. Преходен остатък от 2010 година 2 090.7 хиляди лева ІI. Приходи за финансиране на местни дейности - 37 276.0 хиляди лева 1. Собствени приходи 29 196.0 хиляди лева 2. Обща изравнителна субсидия 3 799.7 хиляди лева 3. Целева субсидия за капиталови разходи 780.3 хиляди лева 4. Друго финансиране 3 500.0 хиляди лева Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите определени от Общински съвет с изменените и допълнени Наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Забавянето темповете на растеж в икономиката и привнесените ефекти от кризата се отразяват неблагоприятно върху данъчните постъпления в общинския бюджет. Тенденцията на изоставане в приходите най-осезаемо се очертава при приходите от продажби на общинска собственост и таксите за технически услуги. Въпреки очакванията за трудна финансова година и възможностите, които законодателството предостави за увеличаване размерите на местните данъци през 2011 година ние запазихме определените данъчни ставки от 2010 година. Не се промениха и размерите на таксите за детски градини, детски ясли и предоставяните социални услуги независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите. По този начин ние без да натоварваме допълнително гражданите на общината в трудните условия в периода на криза ще предоставяме същите по количество и качество услуги. През годината ще бъдат погасени 200 хиляди лева от ползвания от общината инвестиционен кредит от 2005 година и 1 000 000 лева от емитираните общински облигации. ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ за 2011 година са в размер на 78 789 хиляди лева. През настоящата година в съответствие с провежданата от правителството политика по доходите в бюджета не се планират увеличения на работните заплати. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, както и определянето на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности е на база Решение на Министерски съвет № 715 от 01.10.2010 година. Разходната част на общинския бюджет е балансирана с приходната част. Обемът на предвидените средства във всички държавно делегирани дейности за 2011 година е намален спрямо достигнатите разходни нива през 2010 година в резултат на преминаването на директно финансиране към Министерство на здравеопазването на медицинските търговски дружества/ бивши диспансери/. В условията на глобална финансова криза е особено важна ролята на местната власт по отношение предприемането на мерки за ограничаване на икономическите и фискални рискове с цел гарантиране на устойчивост и запазване на достигнатата финансова стабилност на Община Стара Загора. При наблюдаващата се влошена икономическа среда е необходимо да нараснат усилията за ефективно и ефикасно използване на ограничения бюджетен ресурс за постигане на фискалните цели и от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс. Общината като териториален орган на изпълнителната власт изпълнява множество функции, свързани с решаване на местни проблеми както и предоставяне на публични услуги на населението и фирмите. Видът, обхватът и обемът на местните дейности и услуги се определя от Общински съвет в зависимост от възникналите потребности и приетите стратегии, програми и планове за развитие на общината. За изпълнението на тези функции в разходната част на общинския бюджет са предвидени средства за текущи и капиталови разходи. Общият обем на планираните бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи е в размер съответствващ на очакваните собствени приходи на общината. През 2011 година общината ще разполага с бюджетни ресурси приблизително равни на тези през 2010 година за реализиране на основните цели, приоритети и дейности, което налага повишаване на усилията за подобряване управлението и ефективността на публичните разходи. Със средства от държавни субсидии и собствени приходи в размер на 78 789 000 лева през 2011 година ще се финансират:  заплати и социални осигуровки на учители, възпитатели и друг персонал в 35 училища, 25 детски градини и извънучилищните дейности; издръжка на 14 204 ученици и на 4 501 деца в детските градини и извънучилищни дейности на обща стойност – 30 425 850 лева;  заплати, социални осигуровки и издръжка на 349 служители в общинска администрация, общински съвет и дейностите по отбрана и сигурност и възлизащи на 6 128 000 лева;  заплати и социални осигуровки на медицински и друг персонал в 10 детски ясли и 60 здравни кабинети в училищата и детските градини както и тяхната материална издръжка възлизащи на 3 893 000 лева;  заплати и социални осигуровки на работещите в заведенията за социални услуги и издръжка на домове за възрастни хора с увреждания, дом за стари хора, домове за деца, дневни центрове за деца и за възрастни, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и домашен социален патронаж на обща стойност 6 902 000 лева;  заплати и социални осигуровки на работещите в регионалните културни институти, издръжката им и 113 бройки субсидирана численост в читалищата възлизащи на 3 380 000 лева;  Поддръжка на спортната база и провеждане на спортни прояви – 1 300 000 лв.  Поддръжка на чистота – 7 500 000 лева;  Улично осветление – 1 900 000 лева;  Озеленяване и поддържане на паркове и градини – 850 000 лева.  Ремонт на улици – 1 500 000 лева.  Ремонт на тротоари и благоустрояване –800 000 лв.  Ремонт на общинска пътна мрежа и зимно поддържане - 800 000 лв  Облекчения за пътуване на пенсионери и инвалиди – 684 000 лв При преглед на разпределението на всички разходи по функции се вижда, че най-голям дял от бюджетните средства имат предвидените за :  Образование - 38.62 %  Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 16.83%  Социални дейности – 8.76 %  Култура и спорт - 5.94 %  Икономически дейности и услуги- 5.56 %  Здравеопазване – 4.94 % През 2011 година сме предвидили 13 713 924 хиляди лева за изграждане на значими обекти на територията на общината, осигурени от следните източници:  Целева субсидия от Републиканския бюджет- 860 300 лв. в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 484 300 лв.;  Собствени приходи- 4 899 435 лв. - собствен бюджет- 3 225 035 лв. - фонд „Приватизация”- 1 674 400 лв. ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА на Общината през 2011 година ще се финансира в по голямата си част от собствени общински приходи.Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет значително е намалена в сравнение с предходни години. - 2011 г. 860 300 лв. - 2010 г. 1 011 100 лв. по начален и 867 300 по акт. бюджет - 2009 г. 1 452 600 лв. - 2008 г. 1 537 000 лв. - 2007 г. 1 474 800 лв. Недостигът на средства за капиталови разходи през 2011 година от целева субсидия и ограничените ни възможности за повишаване на собствените ни приходи определят европейските фондове като основна възможност на местната власт за успешна реализация на инвестиционни намерения. Община Стара Загора има осигурено финансиране чрез сключени вече договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми в размер на 8 639 379 лева за „Подобряване физическата и жизнена среда в кв. Железник”. В процес на разработка са още четири проекта, с които Община Стара Загора ще кандидатства по Оперативните програми финансирани от Европейските фондове на обща стойност 59 854 хиляди лева:  “ Развитие на културни и исторически атракции” за 6 315 789 лв.  “Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” за 2 037 750 лв.  Изработване на интегриран план за градско развитие на Община Стара Загора за 1000 000 лв.  Изграждане на информационен център за кохезионна политика на обща стойност 500 000 лв. За изпълнението на тези проекти са необходими парични ресурси както за съфинансиране така и за предварително плащане на извършените видове работи и услуги. Тези средства предвиждаме да осигурим чрез поемане на допълнителен дълг от фонд „ Флаг” в размер до 4 300 000 лв. , от които 734 000 съфинансиране и 3 500 000 лв. при следните условия:  Максимален размер на заема – до 4 300 000 лв.;  Обезпечение – собствени приходи;  Максимален лихвен процент - до 6%  Максимален размер на таксата за управление- до 0.01%  Максимален размер на таксата ангажимент – до 0.5% За финансиране по проект „ Красива България” на Министерството на труда и социалната политика сме кандидатствали за продължаване ремонта на Дома за възрастни с физически увреждания на обща стойност 400 000 лева, за които е осигурен финансовия принос на общината в размер на 80 000 лева. По важни обекти от инвестиционната програма на общината за 2011 година:  ОР на ОДЗ № 1 “Звънче” - 6 000 лв.  ОР на СДГ № 24 “Радост”- 100 000 лв.  ОР на ЦДГ № 25 “Ален мак”- 74 000 лв.  ОР на ОДЗ № 34 “Р.Княгиня”- 5 000 лв.  ОР на ОДЗ № 58 “Звездица” - 70 000 лв.  ОР на ІІІ ОУ “К.Ганчев”- 8 000 лв.  ОР на СОУ “Г.Райчев”- 6 000 лв.  ОР на ІХ ОУ “В.Ханчев”- 80 000 лв.  ОР на СОУ “М.Горки”- 43 000 лв.  ОР на СОУ “Хр.Смирненски”- 15 000 лв.  ОР на СОУ “Железник”- 2 000 лв.  ЦДГ № 8 “Българче” - 850 000 лв.  Ограда на Гимназия “Хр.Ботев”- 74 000 лв.  Детски площадки- 65 000 лв.  ОР на Детска ясла № 9 “Роза”- 120 000 лв  ОР на Детска ясла №12 “Боровец”- 23 500 лв.  ОР на Детска ясла № 6 “Щастие”- 8 500 лв.  ОР на “Детска кухня”- 19 688 лв.  ОР на Здравна служба с.Елхово- 10 000 лв.  ОР на пенсионерски клуб с. Руманя - 10 000 лв.  ОР на пенсионерски клуб Сладък кладенец - 10 000 лв.  ОР на ДВПР с. Лясково- 42 000 лв.  ОР на ДДУИ с. Сладък кладенец- 36 000 лв.  ОР на ДДЛРГ “Теофано Попова”- 60 000 лв.  ОР на спортна зала ДЗУ 22 000 лв.  ОР на плувен басейн 40 000 лв.  ОР на читалище с. Християново - 20 000 лв.  ОР на читалище с. Подслон - 15 000 лв.  ОР на читалище с. Пшеничево - 20 000 лв.  ОР на читалище с. Памукчии - 20 000 лв.  ОР на изложбенна зала „ Баер”- 20 000 лв.  ОР на библиотека „ Родина –детски отдел - 56 000 лв.  ОР на покрива на библиотека „Захари Княжевски”- 180 000 лв.  ОР на път Стара Загора с. Калояновец - 448 300 лв.  Канализация кв. „ Кольо Ганчев” 400 000 лв.  Кладенец за промишлена вода в индустриална зона- 71 000 лв.  Светофар на ул. „Ген. Столетов „ ул. „ Ст. Киркович”- 100 000 лв.  Гробищен парк- 200 000 лв.  Директивна план схема- 60 000 лв.  ППР-Реконструкция ІІ ОУ - 41 500 лв.  ППР разширение на бул. “Славянски” с пътен възел – 94 500 лв.  ППР “ Ул. Августа Траяна – изток”- 59 400 лв.  ППР “ Ул. Августа Траяна – запад”- 66 000 лв.  ППР “I – ри ринг “ Бриколаж – до ул. Промишлена”- 102 000 лв.  ППР” ул. Капитан Петко Войвода”- 57 600 лв.  ППР “Канализация СБА”- 20 000 лв.  План за регулация кв “ Бедечка”- 20 000 лв.  ППР “ Водоем” кв. “ Дъбрава” - 15 000 лв.  ППР-Преустройство “Център за деца” в Детска ясла - 15 000 лв.  Закупуване на земя - 200 000 лв.  Капиталов трансфер за ОР на ЦПЗ - 48 400 лв.

   

0 коментарa

Виж още