Промените в Закона за данък върху добавената стойност, приети на първо четене

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, приети на първо четене

Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с вносител Министерски съвет. Законопроектът е изготвен във връзка с привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право и с практиката на Съда на Европейския съюз. Основните промени са свързани с несъответствие на Закона за данък върху добавената стойност с Директива 2006/112/ЕО във връзка с открити процедури за установяване неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, срещу България. Със законопроекта се предлага да отпадне разпоредбата от ЗДДС, съгласно текста на която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност. Предвижда се изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги се предлага промяна. Проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор. Предлага се и изменение на разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. Със законопроекта се предлага прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС и редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката: задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства; дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител; за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж; възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност до момента на заличаване на търговската им регистрация, без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация; задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.

   

0 коментарa

Виж още