Промените в Закона за движение по пътищата

Промените в Закона за движение по пътищата

Промени в Закона за движение по пътищата въвеждат мерки, които да пресекат редица нарушения. Три законопроекта е разгледал и одобрил днес Министерският съвет по предложение на министъра. 5 000 лева е глобата за този, който е допуснал нарушения при технически преглед. Цел на промените е да се елиминира субективният фактор при извършване на тези прегледи и да има ефективни и строги мерки по отношение на лицата, които извършват обучение, включително с отнемане на правата им за това. Глобата от 100 до 1000 лева за тях е фиксирана на 5 000 лева. Въвежда се електронно съставяне на листовките, изпит на компютър, видеонаблюдение в залите за провеждане на изпити и при практическия изпит с цел елиминиране на субективния фактор и явлението черен пазар на книжки. По думите на Цветков смущаваща е статистиката, че 15 000 души годишно получават книжки на черния пазар. С одобрения Закон за достъп до пространствените данни ще бъде избегнато налагането на санкции от Брюксел. Това са данни, свързани директно и индиректно с географското разположение, общо 34 тематични области, обясни Цветков. Със законопроекта се предлагат и мерки за премахване на извършването на фиктивни прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства или издаването на документ за техническа изправност, без прегледът на практика да е извършен. Това се прави с цел опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата, както и за намаляване на замърсяването на околната среда, предизвикано от автомобили. Сред предлаганите мерки са персонализиране на отговорността на техническите специалисти, които извършват прегледите, и на техните ръководители; въвеждане на информационна система за електронно регистриране на резултатите от извършваните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и др. Проектът предвижда занапред психологическите изследвания да бъдат изведени от държавната администрация. Към момента лицата, подлежащи на психологическо изследване, имат право да се явят на три изследвания в рамките на една година, за да бъде установена тяхната психологическа годност. Първото и второто се провеждат в регионалните дирекции на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”, а третото – в дирекция „Професионална компетентност, психологически подбор и водачи” и ИА „Автомобилна администрация”. Новите текстове предвиждат занапред психоизследванията да бъдат извършвани от групови практики за медицинска помощ, в които има поне един психолог; лечебни заведения, в които работи поне един психолог; диспансери за психични заболявания, в които работи поне един психолог. Предлага се второто и третото психологически изследвания да се извършват от областни експертни комисии, организирани в многопрофилните транспортни болници, а методическото ръководство за извършването им да се осъществява от централна експертна психологическа комисия, организирана в Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” в София. С промените в българското законодателство се въвеждат и изискванията на Директива 2007/46/ЕО за задължителната система за типово одобряване на всички категории превозни средства. Към настоящия момент цялостната процедура за типово одобряване на Общността е ограничена и се прилага само за превозните средства от категория М1 (МПС за превоз на пътници, в които броят на местата за ядене, без мястото на водача, е не повече от 8). Въвеждат се и изискванията на Директива 2006/126/ЕО, които определят видовете категории на превозните средства във връзка с правоспособността за управление на водачите, както и разпоредбите, свързани с изискванията за минимална възраст на водачите за управление на различните видове превозни средства. Министърът на транспорта и информационните технологии ще определя условията и реда за извършване на индивидуално одобряване на употребявани пътни превозни средства и измененията в конструкцията на регистрирани превозни средства.

   

0 коментарa

Виж още