Промените в Закона за здравното осигуряване

Промените в Закона за здравното осигуряване

Депутатите ще приемат на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Една от промените предвижда да се увеличат драстично глобите за неизплатени здравни осигуровки. Предложението на комисията е длъжностно лице на работодател или работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати, се наказва с глоба в размер от 2 000 до 4 000 лв. (сега глобата е от 1000 до 2000 лв.) за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 4 000 да 8 000 лв. За повторно нарушение глобата е от 4 000 до 8000 лв., а имуществената санкция е от 10 000 до 15 000 лв.”. В сега действащите текстове тази глоба е от 2000 до 4000 лв. Самоосигуряващо се лице, което не плаща дължимите осигурителни вноски за срок, по-дълъг от три месеца ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв. при сума от 50 до 100 лв. досега. Лице, което не изпълни задължението си за подаване на декларация за здравно осигуряване се наказва с глоба от 500 до 1 000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1 000 до 3 000 лв.” Длъжностно лице на работодател или работодател, който не предостави информация, дължима по този закон, или дава невярна информация за осигурителните си отношения с НЗОК, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица, с имуществена санкция от 500-1000 лв. за едноличните търговци и със имуществена санкция от 2000 – 4000 лв. за юридическите лица. За повторно и за всяко следващо нарушение глобата е 2000 лв. а имуществената санкция е 2000 лв. за едноличните търговци и 8 000 лв. за юридическите лица. Друго предложение предвижда Здравната каса да плаща лихви на изпълнителите на медицинска помощ в случаите, когато им е наложила финансова санкция и трябва да възстанови сумата. При отмяна на санкцията от съда, директорът на РЗОК е длъжен в три дневен срок да извърши плащането на медицинската помощ, за която е наложена санкция. Директорите на РЗОК ще сключват договори с изпълнителите на медицинска помощ. В срок от 30 дни от подаване на заявлението те ще трябва да сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ. За същия срок ще трябва да се издава и заповед при отказ за сключване на договор. Отказът ще може да се обжалва пред съответния административен съд в 7 дневен срок от връчването й, като оспорването не спира изпълнението на заповедта. Депутатите ще обсъдят предложението НЗОК да се ръководи от Надзорен съвет и директор, а не както досега от Управителен съвет и директор. Надзорният съвет ще се избира за срок 5 години. В бюджета на Националната здравноосигурителна каса задължително се предвижда резерв и за непредвидени и неотложни разходи. Обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ да се разработват от Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, предвижда друго предложение. Със законопроекта към министъра на финансите се създава Консултативен съвет, който ще разглежда и дава становища относно обемите, цените и методиките. Министърът на финансите ще е председател на съвета. В Консултативния съвет ще влизат заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на труда и социалната политика и по един представител на НЗОК, НАП, Изпълнителната агенция по икономически анализи и прогнози, на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и един представител определен от представителните организации за защита правата на пациентите на организация за защита правата на пациентите. Обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ ще се приемат ежегодно с постановление на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон, НЗОК и Българският лекарски съюз ще приемат чрез подписване Национален рамков договор за медицинските дейности (НРУ), а НЗОК и Българският зъболекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за денталните дейности. Текстовата част на НРД и приложенията се сключват за срок от 5 години и при необходимост се променят с анекси. Ценовата част в НРД ще се променя всяка година, е записано в проектопредложението. В законопроекта се предлага още до 23 декември да бъде подписан Национален рамков договор за 2010 г. Договорът ще се приподписва от министъра на здравеопазването и трябва да бъде обнародван в Държавен вестник до 28 декември.

   

0 коментарa

Виж още