Променя се наредбата за прилагане на мярка „Предоставяне на съвети в земеделието в България и Румъния”и консултиране

Променя се наредбата за прилагане на мярка „Предоставяне на съвети в земеделието в България и Румъния”и консултиране

Министерство на земеделието и храните изготви промени в наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. С промените се удължава срокът до 31.12.2013 г. за безвъзмездно предоставяне на комплект съветнически услуги на допустимите кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР. До края на септември 2010 г. се удължава срокът за безвъзмездно предоставяне на комплект съветнически услуги на допустимите кандидати по следните мерки от ПРСР: 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 142 „Създаване на организации на производители”, 214 „Агроекологични плащания”, както и за изготвяне на бизнеспланове на одобрени вече млади фермери.

   

0 коментарa

Виж още