Проф.Светлин Танчев: Резултатите от система за мониторинг на атмосферния въздух показват тенденция към намаляване на основните замърсители.

Проф.Светлин Танчев: Резултатите от система за мониторинг на атмосферния въздух показват  тенденция към намаляване на основните замърсители.

Във връзка с изнесената информация в централните медии за данните и изводите от реализирания проект на Нов български университет на тема “Изследване на замърсявания на околната среда в област Стара Загора” с възложител: Фондация “Медийна демокрация” и изпълнител: департамент “Науки за Земята и околната среда” и Лаборатория по природни бедствия и рискове – НБУ, кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев направи следния коментар: „Подобряването на качеството на околната среда и в частност качеството на атмосферния въздух в Община Стара Загора е приоритет на Мандатната програма 2007-2011 год. на ръководството на Община Стара Загора. Това е ангажимент както мой личен, така и на моя екип - не само на думи и не за да съществува в програми. Това е ангажимент пред хората на община Стара Загора. Нека първо направя уточнение, че в Община Стара Загора не получаваме по оперативен ред информация за качеството на въздуха в Общините Гълъбово и Раднево. Състоянието на качеството на атмосферния въздух в региона е обект на наблюдение и контрол от организирания Национален екологичен мониторинг на въздуха. В системата за наблюдение са включени 4 (четири) автоматични измервателни станции, ситуирани в гр. Стара Загора (Зеления клин), с. Могила, с. Остра Могила и с. Ръжена. Тези станции извършват контрол на основните атмосферни замърсители (азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици ПМ10), а станците в Остра Могила и Ръжена измерват и някои специфични такива: фосген (COCl2), хлор (Cl2), хлороводород (НCl), циановодород (HCN) и киселинност (рН) на атмосферните валежи. Данните от станциите постъпват в реално време в община Стара Загора, община Казанлък, РИОСВ Стара Загора и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Информацията за основните замърсители се предоставя на обществеността чрез визуализиране в графичен вид на табло, разположено на централния вход на сградата на общинската администрация, както и чрез публикуване на официалната интернет страница на Общината на адрес ecomon.city.starazagora.net/. По този начин Община Стара Загора изпълнява задълженията си по Закона за опазване на околната среда – да информира обществеността при констатиране на превишения на пределно допустимите норми на основните замърсители. От месец юли 2005 год. до настоящия момент на базата на сключени договори с Института за космически изследвания към БАН, се извършва непрекъснат сателитен мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух на територията на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни. Община Стара Загора получава от РИОСВ по оперативен път информация от диагностичния и прогностичен модули на системата за ранно (48 часа предварително) предизвестяване (СРП) на възможностите за замърсяване на атмосферния въздух при наличието на неблагоприятни метеорологични условия. Резултатите от изградената и действаща система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в региона на Стара Загора през последните години показват устойчива тенденция към намаляване и поддържане на ниски нива на основните замърсители. Тенденцията е особено значима по отношение на показателя, серен диоксид. През 2008 година средногодишната стойност на този показател е 11,71 µg/m3 /средночасова ПДК 350 µg/m3 и средноденонощна норма от 125 µg/m3/. Община Стара Загора е в тясна връзка с всички институции и своевременно подава актуална информация към своите граждани – а тази, която пряко засяга живота и здравето им е от първостепенна важност за нас като ръководство. За постигане на целите ни за подобряване качеството на въздуха, Община Стара Загора работи по „Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора” с период на действие 2004-2010 г. и приета от Общински съвет. Всяка година изпълнението на програмата се отчита пред сесия на Общински съвет и се извършва актуализация на плана за действие”

   

0 коментарa

Виж още