Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2010 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2010 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение със септември 2009 г. (табл. 1), като увеличение на пътуванията е регистрирано само към Турция - със 7.4%. Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни. Най-голям е спадът на пътуванията към Словакия - с 55.6%, Япония - с 55.6%, Швейцария - с 51.0%, Португалия - с 43.9%, Израел - с 43.7%, Италия - с 39.6%, Великобритания - с 38.9%, Испания - с 37.8%, Гърция - с 37.6%, Франция - с 37.1%, Чехия - с 36.0%, и Полша - с 35.6%. От общия брой пътувания на български граждани в чужбина най-голям относителен дял формират тези с цел гостуване - 36.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 31.8%, почивка и екскурзия - 25.3%, и други - 6.5%. Посещенията на чужденци в България през септември 2010 г. са 1 018.5 хил. и нарастват с 8.1% спрямо същия месец на 2009 г. (табл. 2). Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия - с 13.1%, нарастват и посещенията по други причини, както и транзитните преминавания - съответно с 15.2 и 2.1%. Същевременно има спад при посещенията със служебна цел - с 0.3%, и с цел гостуване - с 26.3%. Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, нарастват общо с 2.3%, като най-голямо е увеличението при посещенията от Португалия и Кипър - съответно с 27.9 и 20.3%. Намаление е отчетено на посещенията от Швеция - с 22.5%, Франция - с 19.4%, Италия - с 13.1%, и други. Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 25.4%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Република Македония - с 59.2%, Сърбия - с 47.0%, и Русия - с 44.6%. През септември 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 50.7%, следвани от транзитно преминаващите - 25.5%, със служебна цел - 12.8%, по други причини - 9.9%, и с цел гостуване - 1.1%.

   

0 коментарa

Виж още