Пoказват червен картон за частни уроци

Пoказват червен картон за частни уроци

16 октомври 2008 г. е крайният срок за подаване на декларации от учители, които преподават частни уроци, съобщи началникът на Регионалния инспекторат по образование Любомир Любенов. Според Закона за народната просвета (чл. 40а) учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. "Конфликт на интереси" е налице, когато образователните услуги срещу заплащане се предоставят на ученици, които се обучават в училището, в което учителят преподава, а "образователна услуга" (по смисъла на чл.44, ал.2) е обучението и възпитанието на ученици извън учебния процес, припомнят от РИО. В едномесечен срок от началото на всяка учебна година всички учители задължително подават писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси. При установяване на конфликт на интереси, както и в случай на неподаване на декларация или на подаване на декларация с невярно съдържание, лицата носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. По неофициални данни над 70% от учителите в старозагорските училища дават частни уроци, независимо от това дали са, или не са в конфликт на интереси, но само една-единствена учителка е санкционирана. Но след обжалване на уволнението съдът отмени санкцията като неправилна и нецелесъобразна. Друг е въпросът дали онези учители, които дават частни уроци, са регистрирани по Закона за търговските дружества, дали декларират сериозните си приходи, дали си плащат данъците върху тях и др., но това е друга тема.

   

0 коментарa

Виж още