Разискваха правомощията на общините над горите в Банско

Разискваха правомощията на общините над горите в Банско

Практически семинар на тема "Правомощия на общините по закона за горите” се проведе в Банско. Чрез инициативата се цели да бъдат изясни процесите на горското планиране и инвентаризацията на общинските горски територии. В програмата бяха включени реформи в горкия сектор, начина на придобиване на собственост върху общинските горски територии от общините, горското планиране, както и учредяването на ограничени вещни права върху поземлени имоти в общински горски територии и промяна на предназначението им. По време на семинара бе засегната и темата за спецификата на строителството в общинските гори с промяна и без промяна на предназначението, Сред участниците в семинара бяха инж. Ценко Ценков, началник отдел “Недържавни гори” към Изпълнителна агенция по горите, Любица Томова – председател на Сдружението на Югозападните общините, представители на местната власт и на общинска администрация.

   

0 коментарa

Виж още