Районен съд - Стара Загора е разгледал 10434 броя дела през 2014 година

Районен съд - Стара Загора е разгледал 10434 броя дела през 2014 година

Съдиите от Районен съд Стара Загора проведоха годишното си отчетно събрание. Отчетени бяха статистическите резултати от работата на съда през 2014г. През изминалата година съдът е разгледал общо 10434 броя дела, от които са свършени 9639. От тях 91 % процента са приключили до три месеца от постъпването си. Към 31.12.2014г. са останали несвършени само 9,3% от всички разглеждани през годината граждански и наказателни дела. Анализът установява, че тези резултати са много добри, въпреки обстоятелството, че реалната натовареност на работещите в Старозагорския районен съд съдии /44,97 %/ е над средната за страната. Данните за отменените и изменени съдебни актове показват, че повишената натовареност не е се отразила на качеството на правораздавателната дейност, което традиционно остава много високо. Държавните съдебни изпълнители при СтРС са събрали през 2014г. общо 916262 лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 1 325 183 лева. Съдиите по вписванията са вписали 15418 акта, или по 5139 акта средно на човек. Председателят на Районен съд Стара Загора г-жа Милена Колева изказа благодарност на съдиите и съдебни служители за поддържаната в съда атмосфера на колегиалност и професионализъм. Беше съобщено, че щатът на районния съд, считано от 13.02.2015г. е увеличен с една длъжност за съдия, чрез прехвърлянето и от Районен съд гр. Чирпан. Гости на събранието бяха, г-жа Юлиана Колева член на ВСС и Председател на Правната комисия към съвета, председателите на Окръжен и Административен съд Стара Загора, на Адвокатска колегия Стара Загора, както и представители на Районна и Окръжна прокуратура. В хода на обсъждане на доклада, г-жа Юлиана Колева запозна присъстващите с действията, които ВСС предприема с оглед облекчаване на натовареността на съдилищата и подобряване на съдебната карта с цел да бъде подобрено разходването на средствата по бюджета на Съдебната власт.

   

0 коментарa

Виж още