Редовно заседание на Общински съвет Карлово

Редовно заседание на Общински съвет Карлово

На 27.09.2012г. от 10.00 часа в зала “Васил Караиванов” ще се проведе редовното заседание на Общински съвет Карлово. В Проекта за дневен ред са включени 80 точки, по-голямата част от които са за разпореждане с общинска собственост – продажби, отдаване под наем, учредяване право на строеж и др. Важни докладни от дневния ред са: Кандидатстване на Община Карлово с проектно предложение по открита схема на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2012 год.”, приоритетна ос 7 “Транснационално и междурегионално сътрудничество”; Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.; Отчет за спечелени до момента проекти и на каква фаза се намират; Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минералната вода на територията на Община Карлово, находище “Баня” гр. Баня; Приемане отчет за работата на Общински инспекторат.

   

0 коментарa

Виж още